اولويت‌هاي عمراني پايتخت در ســـال 1394

شمار نشریه : 210

در ميان مجموعه پروژه‌هايي که به عنوان اولويت‌هاي عمراني مديريت شهري در سال 1394 شناخته شده‌اند‌، مي‌توان به پروژه‌هايي همچون احداث بزرگراه شهيد نجفي رستگار در جنوب شرق تهران‌، ادامه بزرگراه شهيد حکيم و تونل شهداي غزه در غرب پايتخت و همچنين توسعه بزرگراه يادگار امام (‌ره‌) و اتصال امتداد جنوبي آن به ميدان فتح اشاره کرد‌.
به گزارش پيام ساختمان به نقل از پايگاه خبري معاونت فني و عمراني شهرداري تهران‌، سازمان مهندسي و عمران شهر تهران‌؛ تکميل شبکه معابر بزرگراهي غرب و جنوب شرق پايتخت‌، 33 کيلومتر ديگر به طول بزرگراه‌هاي شهر تهران خواهد افزود‌. اين در حالي است که با به ثمر نشستن پروژه‌هاي سازمان مهندسي و عمران شهر تهران در حوزه فعاليت‌هاي مربوط به احداث پل و ابنيه و همچنين طرح‌هاي تونلي‌، 60 دستگاه پل سواره رو به مجموعه پل‌هاي شهر تهران افزوده شده و طول تونل‌هاي ترافيکي پايتخت نيز به ميزان 2/2 کيلومتر توسعه مي‌يابد‌.
تکميل تقاطع‌هاي غيرهمسطح کاروانسراي سنگي 1 و 2 که وظيفه اتصال محور‌هاي منتهي به کرج با ادامه بزرگراه شهيد حکيم را بر عهده دارند‌، از ديگر اولويت‌هاي سازمان مهندسي و عمران در سال جاري به شمار مي‌رود‌. احداث تقاطع غيرهمسطح بزرگراه ارتش با بزرگراه‌هاي امام علي (‌ع‌) و شهيد صياد شيرازي‌، زيرگذر تقاطع بزرگراه شهيد خرازي با محور 45 متري شهيد باقري‌، زيرگذر تقاطع بزرگراه شهيد بابايي با بزرگراه شهيد باقري و همچنين تقاطع غيرهمسطح رينگ پيراموني شهر آفتاب با جاده قديم قم‌، از ديگر اولويت‌هاي عمراني شهر تهران در سال جاري محسوب مي‌شود‌. در اين ميان پروژه احداث تصفيه خانه درياچه شهداي خليج فارس نيز به دليل نقش مهمي که در فرآيند بازچرخاني و استفاده بهينه از منابع آب ايفا مي‌کند‌، ازجمله طرح‌هايي است که در اولويت اقدامات عمراني سال 94 قرار گرفته است.