هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   210   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

شهردار اصفهان برکنار شد

مرتضي سقاييان نژاد‌، شهردار اصفهان‌، پس از ١٢ سال تکيه زدن بر مسند شهرداري اصفهان‌، استيضاح و برکنار شد‌. استيضاح شهردار در پي تذکر‌هاي پي درپي شوراي شهر از زمستان سال گذشته شروع شد و درنهايت دو تذکر کتبي از مجموع تذکر‌ها با پنج امضا‌، تبديل به سؤال شد‌.
سقاييان نژاد نتوانست سؤال کنندگان را قانع کند و١١ عضو شورا خواستار استيضاح شهردار شدند‌. جلسه استيضاح برگزار شد و درنهايت ١٤ رأي موافق استيضاح و هفت رأي مخالف استيضاح خداحافظي سقاييان نژاد با صندلي شهردار را رقم زدند‌.
اعضاي شوراي چهارم و شهردار در دو سال اخير دائما در مواجهه با يکديگر بودند و اين مواجهه در زمستان ٩٣ اوج گرفت‌. اعضاي شورا نسبت به فساد اداري و الگوي محاسباتي‌، عملکرد مترو و... معترض بودند و سقاييان عنوان مي‌کرد ادعا‌هاي مطرح شده درباره وجود فساد در شهرداري‌، ثابت نشده‌است تا اينکه حسن رحيمي‌، دادستان عمومي و انقلاب اصفهان خبر از بازداشت چند نفر از مديران شهرداري داد‌. او درباره برخي اخبار مبني بر فساد مالي چند نفر از مديران شهرداري اصفهان‌، گفته بود‌: تحقيقات در اين زمينه در حال انجام و فعلامحرمانه‌است و هيچگونه اطلاعاتي دراين باره قابل بيان نيست‌.
پس از برکناري سقاييان نژاد‌، اعضاي شورا «بوژ مهراني»‌، مدير امور مالي و ذي حساب شهرداري اصفهان را با ١٩ رأي به سمت سرپرستي شهرداري اصفهان انتخاب کردند‌.
لازم به ذکر است پس از استعفاي جوادي در سال ١٣٨٢‌، اين دومين باري است که شهرداري اصفهان با سرپرست اداره مي‌شود.