آمار همیشه با واقعیت همراه نیست

شمار نشریه : 210

گزارش بانک مرکزي از تحولات بازار مسکن شهر تهران در فروردين 1394 که برگرفته از آمار‌هاي خام سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور است‌، نشان مي‌دهد که متوسط قيمت خريد و فروش يک مترمربع زيربناي مسکوني معامله شده در شهر تهران 4/37 ميليون ريال بوده که نسبت به ماه مشابه سال قبل 9/3 درصد افزايش داشته‌است‌، اما اعداد و ارقام هميشه تمام واقعيات را نمي‌گويند‌.
اگر اين افزايش قيمت را با توجه به نرخ تورم در نظر بگيريم اتفاقا قيمت مسکن يک روند کاهشي داشته‌است‌. با توجه به اينکه نرخ تورم در فروردين سال 94 نسبت به سال گذشته افزايش 5/16 درصدي داشته‌است و عدم رشد هماهنگ ميان نرخ تورم با قيمت مسکن در اين ماه يکي از مشکلات و معضلات بخش مسکن است که کمتر موردتوجه قرارگرفته‌است‌.
آمار‌هاي بانک مرکزي در حالي خبر از افزايش قيمت مسکن مي‌دهند که مسکن در اين ماه نه تنها دوران رکود را تجربه کرده و با يک کاهش 7 درصدي قيمت نسبت به ماه اسفند 93 روبه رو بوده‌است بلکه تعداد معاملات آپارتمان‌هاي مسکوني شهر تهران در يک ماه گذشته روند کاهشي را طي کرده‌است که همين مسئله حکايت از رکود و سکون در بخش بازار مسکن دارد‌. آمار‌هاي بانک مرکزي نشان مي‌دهد تعداد معاملات آپارتمان‌هاي مسکوني شهر تهران در فروردين 94 به 9/4 هزار واحد مسکوني رسيد که در مقايسه با ماه مشابه سال گذشته 9/31 درصد کاهش را نشان مي‌دهد‌.
متأسفانه آنچه در بسياري از نهاد‌ها و ارگان‌هاي مرسوم است اين است که آخر هرماه يا در انتهاي سال گزارش آماري مملو از داده‌هاي خامي ارائه مي‌شود که تحليل کارشناسي کمتري روي آن انجام نشده‌است‌. عدم تطابق داده‌ها باتجربه شخصي افراد جامعه باعث ترويج بي‌اعتمادي به اسناد و مدارک و آمار‌ها مي‌شود .