هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   210   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

منصفـــانه نـــقـــد کنــید!

دولت يازدهم از همان ابتداي کار اقدامات وزارت راه و شهرسازي دولت گذشته را زير سؤال برد‌. پروژه‌هاي نيمه تمام عمراني‌، عدم کارايي ساخت و ساز‌ها در کنترل قيمت مسکن‌، مکان يابي غيراصولي براي ساخت شهر‌هاي جديد‌، و در نهايت تورم شديد در جامعه ازجمله مهم‌ترين انتقاداتي بود که دولت يازدهم نسبت به سياست‌هاي وزارت راه و شهرسازي دولت‌هاي نهم و دهم داشت‌. اما سؤال اين است که دولت منتقد آيا راهکار و آلترناتيوي براي حل مشکلات کشور دارد‌؟ اگرنه که قطعا انتقاد کردن از هرکسي ازجمله سازندگاني که در پيچ و خم مشکلات طاقت فرسا گرفتار آمده‌اند‌، برمي آيد‌. برنامه‌هاي بي‌سراجام بافت فرسوده‌، عدم تزريق پول به صنعت ساختمان و طرحي نامعلوم به نام مسکن اجتماعي که هنوز هم با وجود گذشت دو سال از عمر دولت يازدهم هويت آن مشخص نيست راهکاري بود که از طرف دولت يازدهم براي ساخت مسکن و کاهش تورم در پيش گرفته شد که البته به دليل رکود صنعت ساختمان‌، باعث ورشکستگي هر چه بيشتر بخش خصوصي شد‌. اگر قبلا به واسطه طرحي مثل مسکن مهر علي رغم مشکلات‌، بخش توليد تا حدودي رونق داشت‌، امروز نه مشکلات توليدکننده کم شده و نه رونق به وجود آمده است؛ حتي توليدکنندگان همچون دولت گذشته از يارانه قانوني توليد بي‌بهره‌اند تا مشخص شود توليدکننده در دولت جديد وضعيت بهتري پيدا نکرده‌است‌. بنابراين تمام حرف ما اين است که بايد نقد دولت‌ها نسبت به هم منصفانه باشد .