هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   210   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

عضوکمیسیون عمران مجلس هشدار داد: خطر زمین‌خواری در مناطق آزاد

عضو کمیسیون عمران مجلس گفت: به علت اینکه در حال حاضر برخی‌ها با استفاده از رانت‌های اطلاعاتی اقدام به خرید زمین در مناطقی می‌کنند که قرار است به منطقه آزاد اقتصادی تبدیل شوند، ضرورت دارد که قانونی در خصوص مناطق آزاد اقتصادی مصوب شود تا امکان نظارت بیشتر و مؤثر را بر مناطق مذکور فراهم کند.احمد جباری گفت: عدم نظارت دقیق بر بودجه مناطق آزاد اقتصادی باعث شده زمینه فساد اقتصادی در این مناطق فراهم شود، بنابراین ضرورت دارد که قانون مربوط به مناطق آزاد اقتصادی موردبازنگری قرار گیرد. وی تصریح کرد: یکی از دلایلی که باعث شده در مناطق آزاد اقتصادی زمینه بروز فساد اقتصادی فراهم باشد این است که نظارت دقیقی بر بودجه این مناطق صورت نمی‌گیرد. جباری با بیان اینکه باید شرایط برای سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد اقتصادی از سوی دستگاه‌ها فراهم شود، گفت: مناطق آزاد باید به محلی برای توسعه صادرات بیشتر تبدیل شوند.