هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   210   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

ورود تعاونی‌ها به بازار سرمایه

نقش تعاوني‌ها را در جلب مشارکت مردم براي سرمايه‌گذاري نمي‌توان ناديده گرفت‌، آن هم در شرايطي که محدوديت منابع بودجه‌اي دولت براي تأمين مالي پروژه‌هاي بزرگ و افزايش تقاضا براي سرمايه‌گذاري در پروژه‌هاي داخلي‌، بسياري را بر آن داشته تا تمام تلاش خود را در بهره‌گيري از مشارکت فعال بخش‌هاي غيردولتي و ايجاد فضاي رقابتي مناسب براي فعاليت آنها به کار بندند‌.
در اين راستا‌، اتاق تعاون عزمي جدي براي پيگيري سياست‌هاي اقتصادي در سال جديد دارد‌. چنانکه افزايش کارآمدي تعاوني‌ها با هدف افزايش اشتغال به صورت جدي در دستور کار اتاق تعاون ايران قرارگرفته‌است‌، آن هم براي 120 تعاوني فعال در سراسر کشور و ورود تعاوني‌ها به بورس که يکي از اولويت‌هاي مهم اتاق تعاون است‌.
چندي پيش عبدالهي‌، رئيس اتاق تعاون ايران از توافقاتي با رئيس شوراي عالي بورس براي فراهم شدن زمينه فعاليت تعاوني‌ها در بورس خبر داده بود‌.
هدف از اين سياست‌ها و برنامه‌هاي جديد هم بازگشت قطعي به بازار پول و رايزني با شوراي پول و اعتبار‌، واگذاري مسکن اجتماعي به تعاوني‌ها و ورود به تابلو‌هاي بورس و حضور دوباره تعاون در عرصه اقتصادي کشور عنوان شد‌. به اين معني که مطابق با آنچه در احکام سند توسعه برنامه آمده‌، بـخش تـعـاون تا پايان امـسال ۱۵ درصد بازار پولي کشور را در اختيار بگيرد‌.
حالا رئيس سازمان بورس و اوراق بهادار از ورود تعاوني‌ها به بازار سرمايه پس از رفع موانع قانوني و طي مراحل پذيرش خبر مي‌دهد و جلساتي هم با دبير کل اتاق تعاون براي بررسي نحوه ورود اين بخش به بازار سرمايه برگزار شده است؛ بازار سرمايه‌اي که با سرمايه‌گذاري‌هاي مستقيم و غيرمستقيم مردم در اقتصاد کشور براي بنگاه‌ها تأمين مالي مي‌کند‌.
محمد فطانت؛ رئيس سازمان بورس و اوراق بهادار ورود تعاوني‌ها به بازار سرمايه را طبق قانون برنامه پنج ساله پنجم کشور به عنوان يک الزام اعلام کرده و در عين حال مي‌گويد‌: ابتدا بايد موانع قانوني ورود به بازار سرمايه در قالب تعاوني برطرف شود و براي اين منظور موضوع راهکار‌هاي ورود تعاوني‌ها به بازار به معاون سازمان مرتبط ابلاغ شد و حالا منتظر بررسي‌هاي قانوني آن هستيم.