هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   160   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

انسان و معماری


محیط ساخته‌شده‌ای که ما به عنوان انسان در آن زندگی می‌کنیم، از اهمیت بسزایی برخوردار است. منظر معماری عمیقاً سازنده‌ زندگی ماست. از جهتی دیگر، معماری، همان‌گونه که امروز در محیط‌های شهری ما ایجادشده، به همان صورت مبتنی بر دانش بسیار محدود ماست. "نظریه‌ معماری" پست‌مدرن به وسیله‌ تاریخ هنر قراردادی تعیین شده است. مفهوم کم دامنه‌ این نظریه از ارزش‌های زیبایی‌شناسی، مانع تحقیقات و استدلال‌های علمی و با قضاوت‌هایی از سر سلیقه‌ ذهنی، شده است. وضعیت فراخ تر انسان، یکپارچه نیست. بشر تنها به گونه‌ای حاشیه‌ای به عنوان مصرف‌کننده آشکار و با نیازهای کارکردی استانداردشده، به نمایش درآمده است. در نتیجه، انسان‌شناسی معماری این امر را که افق‌های نظری بایستی گسترده‌تر شود، حفظ کرده است. اصطلاح معماری در مسیرهای جدیدی به وسیله‌ ادغام در ابعاد انسان شناسانه همچون، انسان‌شناسی و باستان شناسی، تعریف شده است. بنابراین اصطلاح معماری اشاره دارد بر؛ هر آنچه که انسان‌ها و روابط زیستی آنها ساخته و می‌سازند.