نوبخت: طرح های عمرانی بدون توجیه، اعتبارنمی‌گیرند

شمار نشریه : 210

معاون رئيس جمهور و رئيس سازمان مديريت و برنامهريزي گفت: دولت براي طرحهاي بدون توجيه که تنها بارمالي بر جاي گذاشته، اعتباري تخصيص نخواهد داد.

محمدباقر نوبخت در جلسه شوراي برنامهريزي و توسعه مازندران در ساري افزود: طرحهايي در گذشته کلنگ زني شد که ضرورتي براي اجرا ندارند و تنها بار مالي مضاعف بر دولت تحميل کردهاست. وي ادامه داد: طرحهاي عمراني گذشته نبايد مسئولان دستگاههاي اجرايي کشور را فلج کند و موتور حرکت و فعاليت را از دولت بگيرد.

رئيس سازمان مديريت و برنامهريزي کشور با اشاره به تقسيم بندي دوباره طرحهاي عمراني به سه دسته براي تکميل گفت: طرحهاي دسته اول طرحهايي هستند که بايد از سوي دولت تکميل شود، دسته دوم طرحهايي است که دولت با مشارکت بخش خصوصي تکميل ميکند و دسته سوم هم طرحهايي است که به صورت کامل به بخش خصوصي واگذار ميشود.

وي از تکميل 246 طرح نيمه تمام عمراني کشور در سال گذشته به عنوان يکي از تلاشهاي دولت تدبير و اميد براي اجرايي شدن اين طرحها نام برد.

نوبخت به فرصت زماني مهرماه براي تصويب برنامه ششم توسعه کشور اشاره کرد و گفت: مديران و نمايندگان مجلس شوراي اسلامي نبايد از فرصت باقي مانده براي ارائه برنامههاي استان خود غفلت کنند. وي برنامه سفر رئيس جمهوري به هر استان را در دوره چهارساله يک بار اعلام کرد و افزود: به مديران و مسئولان استانها توصيه ميکنم تا از ارائه طرحهاي کوچک و طرحهايي که اثرگذاري زيادي ندارند، بپرهيزند.

معاون رئيس جمهور تأکيد کرد: در سفر رئيس جمهور به استانهاي کشور اعتبار به طرحهاي با مدت اجرا و بهره برداري دوساله تخصيص مييابد. وي مشکلات استانهاي شمالي کشور را نهادينه و مزمن دانست و افزود: اين استانها با ظرفيتهاي موجود ميتوانند به تنهايي عامل پيشرفت و توسعه کشور شوند که اين مسئله هنوز محقق نشدهاست.

نوبخت از شمال کشور با وجود استعدادهاي فراوانش به عنوان منطقهاي براي توسعه کشور نام برد و گفت: اين استانها ميبايست به جايگاه واقعي خود برسند. وي رقم افزايش بودجههاي سال جاري مازندران را در مقايسه با سال گذشته خوب توصيف کرد و افزود: اعتبار ملي سه هزار و 780 ميليارد ريالي، اعتبار ملي استاني شده سه هزار و 910 ميليارد ريالي با رشد حدود 40 درصدي، بخشي از اين افزايش اعتبارات است .