هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   210   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

جزئیات تأسیس شهر جدید «شهریار»

مدير ناظر شهر جديد شهريار از تأسيس اين شهر جديد در شمال شرق تبريز خبر داد و گفت: شهر جديد شهريار نخستين شهري است که توسط بخش خصوصي ساخته ميشود.

محمدرضا مظفري با اشاره به تأسيس شهر جديد شهريار در شمال شرق تبريز از ساخت اين شهر توسط بخش خصوصي خبر داد و گفت: شهر جديد شهريار نخستين شهري است که توسط بخش خصوصي و با همکاري شرکت جهاد خانهسازي ساخته ميشود. اين شرکت حدود يک هزار و 500 هکتار زمين براي ساخت شهر مذکور را تملک کرده و بخشي از زمينهاي شهر جديد شهريار هم دولتي است.

مديرعامل شرکت عمران شهر جديد سهند با پيشبيني اسکان 170هزار نفر از سرريز جمعيتي تبريز در شهر جديد شهريار اظهار کرد: پيشبينيشده که نخستين گروه جمعيتي سال 98 در شهر جديد اسکان يابند. در حال حاضر نيز مجوزهاي لازم ازجمله مجوز شرکت عمران شهرهاي جديد و طرح تفصيلي اين شهر آماده و از هفته گذشته نخستين فاز اجرايي تأسيس اين شهر آغاز شد.

مدير ناظر شهر جديد شهريار از ساختوساز اين شهر در چهار فاز خبر داد و به قرينه بودن با شهر جديد سهند اشاره کرد و افزود: شهر جديد شهريار در شمال شرق و شهر جديد سهند در جنوب غرب تبريز واقعشده، در واقع اين دو شهر به فاصله 10 و 20 کيلومتر از تبريز در محور قرينه يکديگر قرار گرفتهاند. به گفته مظفري، تأمين آب، برق، گاز و ساير خدمات شهر جديد شهريار در حال پيگيري است و با حمايت استانداري آذربايجان شرقي و شرکت عمران شهرهاي جديد اين شهر يکي از بهترين شهرهاي جديد ايران خواهد شد.