هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   210   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

خبر خوش دولت براي توليدکنندگان

مديرعامل سازمان صنايع كوچك و شهركهاي صنعتي از توافق با بانك صنعت و معدن براي پرداخت 2000 ميليارد تومان تسهيلات به صنايع كوچك از طريق معاونت صنايع كوچك در بانك صنعت و معدن كه اخيراً ايجادشده، خبر داد.

 محمدعليسيدابريشمي با اشاره به دو بخش مهم فعاليت سازمان صنايع كوچك و شهركهاي صنعتي ايران گفت: در سالهاي گذشته اولويت اول ايجاد زيرساختها براي فعاليت واحدهاي صنعتي بوده است.وي با اشاره به ايجاد معاونت صنايع كوچك در بانك صنعت و معدن گفت: بر اين اساس انتظار داريم كه در سال جاري 2000 ميليارد تومان تسهيلات از اين طريق در اختيار صنايع كوچك قرار گيرد. همچنين معاونان ما در استانها ازنظر كارشناسي و صندوق ضمانت سرمايهگذاري صنايع كوچك با تمام توان در خدمت بانك صنعت و معدن هستند تا بتوان بخشي از مشكلات واحدهاي صنعتي را حل كرد.