هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   210   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

بدهی پیمانکاران خرداد پرداخت می‌شود

وزير راه و شهرسازي با اشاره به مصوبه هيئت دولت گفت: بخش زيادي از بدهي پيمانکاران در خردادماه به آنها پرداخت ميشود. عباس آخوندي، اظهار داشت: بودجه وزارتخانه را مجلس تصويب ميکند و در حال حاضر در تنگناي مالي هستيم اما مطمئنم وضعيت بهمرور بهتر ميشود.

 وي با اشاره به پروژههاي در دست اجراي اين وزارتخانه اظهار داشت: اين پروژهها را بايد بااعتبار موجود بهپيش ببريم اما ميتوانيم با روشهاي مختلفي روند پيشرفت پروژهها را تسريع کنيم.در اين راستا وزارت راه و شهرسازي برنامههاي مختلفي براي خروج از اين تنگنا در نظر گرفته و با تصويب هيئت دولت بخش زيادي از بدهي پيمانکاران در خردادماه به آنها پرداخت ميشود.