نشریه شماره   210   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

چگونه پذيراي سرمایه‌گذاران باشيم

مسعود دانشمند*

اينكه در شرايطي مانند اقتصاد ايران، از نياز به سرمايهگذاري در پروژههاي صنعتي حرف زده شود، حرف بيربطي نيست و اتفاقا اگر اين اتفاق بيفتد ميتواند كمك بزرگي براي تحرك دوباره اقتصاد و حركت به سمت توسعه باشد. اما نبايد فراموش كرد؛ مادامي که فضاي کسب وکار بهبود پيدا نكند، توقع براي سرمايهگذاري تا حدودي نابه جاست.

در سراسر جهان، سرمايه زيادي وجود دارد، اما سرمايهدار تنها زماني حاضر به سرمايهگذاري ميشود كه به سود مطلوب دست پيدا كند. در كشوري مانند ايران كه بازده بخش صنعت به زحمت 10 درصد ميشود، طبيعي است كه كمتر سرمايهگذاري، حاضر به سرمايهگذاري است. براي آنكه سرمايهگذاران ايراني مقيم خارج از كشور و نيز سرمايهگذاران خارجي حاضر به سرمايهگذاري شوند، بايد ابتدا مقدماتي را پيادهسازي كرد تا ميل به سرمايهگذاري افزايش پيدا كند. براي اين منظور بايد تلاش كرد كه علاوه بر بهبود فضاي کسب وکار، بهرهوري نيروي كار و سرمايه را هم بالا برد.

البته نبايد فراموش كرد مسئله اصلي براي اقتصاد ايران، اين است كه كالايي توليد شود كه توان رقابت با كالاهاي ديگر در عرصه منطقهاي و بينالمللي را داشته باشد.

علاوه بر اين بايد مشکل تحريمها هم به يك شيوه مناسب حل شود، زيرا در شرايط تحريم سرمايهگذاران امكان سرمايهگذاري را از دست ميدهند و حتي اگر تمايل هم داشته باشند، نميتوانند سرمايهگذاري كنند. در نتيجه بايد معضل بازدهي پايين اقتصاد ايران و تحريمها را حل كرد تا متعاقب آن بتوانيم پذيراي سرمايهگذاران باشيم.

در اقتصاد ايران بخشهاي مختلفي وجود دارد كه براي سرمايهگذاري جذابيت دارند. مثلا بيش از همه بخش انرژي براي سرمايهگذاران به ويژه غربيها جذاب بوده و هست. بعد از آن هم لوازم خانگي، صنايع فلزي و فولاد هم ميتوانند گزينههاي مناسبي براي سرمايهگذاري باشند.

*كارشناس اقتصادي