تصويب آيين‌نامه به‌كارگيري مسئول ايمني در كارگاه‌ها

شمار نشریه : 209

معاون روابط کار وزارت کار از تصویب آئین نامه به کارگیری مسئول ایمنی در کارگاها خبر داد.
به گزارش پیام ساختمان سیدحسن هفده تن اظهارداشت: با عنایت به خیل کثیر کارگاه ها (اعم از تولیدی، صنعتی معدنی، کشاورزی، خدماتی و ...) که حدود ۹۰ درصد از آنها را کارگاه های کوچک و متوسط تشکیل می دهد و با توجه به اینکه اغلب حوادث ناشی از کار در همین کارگاه ها (به ویژه کارگاه های زیر ۲۵ نفر کارگر) رخ داده و نظر به محدودیت بازرسان کار، معاونت روابط کار را بر آن داشت که با هدف ارتقای ضریب ایمنی محیط کار، ایمن سازی رفتار نیروی کار و حساس سازی کارفرمایان به اهمیت ایمنی، "مدل خود بازرسی درون کارگاهی" طراحی و توسط ادارات کل اجرایی در سراسر کشور عملیاتی سازد.
وی افزود: در این مدل از سیاست واکنشی و غرامت محوری پرهیز گردیده و با رویکردی پیشگیرانه و با نگاهی سیستمی از طریق اجرای "چرخه مدیریت ارزیابی ریسک"، پیشگیری به موقع حوادث ناشی از کار در کارگاه ها طی تعاملی ۳ جانبه و هم افزا انجام خواهد گرفت، به منظور دستیابی به اهداف راهبردی مدل، کارفرمایان می با یستی با رعایت ضوابط آئین نامه مذکور، نسبت به انتخاب مسئولان ایمنی در کارگاه ها اقدام نمایند.
معاون وزیر کار اظهار امیدواری کرد با اجرایی شدن "آئین نامه به کارگیری مسئول ایمنی در کارگاه ها" گام بلندی در راستای صیانت از نیروی کار، حفظ سرمایه های ارزشمند انسانی و کاهش هزینه های ناشی از حوادث کار برداشته شود.