هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   209   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

ترکان: سنـدی برای تعیین دستمزدهای نظارت نداریم

رئيس شوراي مرکزي سازمان نظام مهندسي کشور گفت‌: متاسفانه ما 20 سال‌است که عليرغم داشتن قانون فهرست بهای ساخت وساز نداريم و هر سال که از من ‏تکليف دستمزد‌هاي نظارت را سوال مي‌کنند سندي در اختيار ندارم که از روي آن ميزان دستمزد‌ها را محاسبه کنم‌. بنابراين تنها ‏راهي که باقي مي‌ماند اين است که با همين آقايان بنشينيم و پس از چانه زني عددي را به عنوان زير بناي ساخت وساز در گروه‌‏‌هاي مختلف اعلام کنيم‌. در واقع براي دستمزد‌ها از روش ضريب پروانه مي‌گيرد و او اقدام به ساخت مي‌کند‌. ما عنصر چهارمي را ‏به اسم اشخاص حقوقي يا سازندگان به اصطلاح ساختمان وارد مي‌کنيم‌. ‏
اکبر ترکان در ادامه به تفاوت‌هاي هزينه‌هاي مهندسي و مديريت در کشور‌هاي صنعتي با ايران اشاره کرد و افزود‌: در ‏کشور‌هاي صنعتي هزينه‌هاي مهندسي و مديريت ده درصد و در کشور ما اين هزينه‌ها سه درصد است‌. اين مسئله نشان دهنده ‏اين است که ما ارزش کافي به بخش مهندسي که حوزه بسيار مهمي است نمي‌دهيم‌. ‏
وي همچنين ضمن تاکيد بر ضرورت تبديل "مالک محوري" به "سازنده ‏محوري" در ساخت وساز تاکيد کرد و گفت‌: زماني که اين آيين نامه را به تصويب دولت رسانديم ديگر اين ما نيستيم که تعيين ‏مي کنيم اين کار توسط کدام سازنده انجام شود‌، تنها مي‌گوييم برو به هر که مي‌خواهي کار را تحويل بده تنها با اين شرط که ‏آن شخص بايد داراي صلاحيت و ظرفيت باشد‌. در واقع ما بر روي همين دو کلمه حرف تاکيد داريم‌؛ «صلاحيت وظرفيت» . ‏