هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   209   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

چگونه سـاختمـان‌هاي هنــد زلـزلـه نپال را تـاب آوردند‌؟

گروه ترجمه‌: مادر طبيعت گاهي آن قدر خشمگين مي‌شود که به فرزندان خود هم رحم نمي‌کند‌. اين بار نپال فرزند مغضوب طبيعت بود که زلزله‌اي 1/8 ريشتري را 25 آوريل گذشته در کاتماندو پايتخت خود تجربه کرد‌. بيش از 8 هزار نفر کشته و 17 هزار نفر زخمي‌، قرباني اين زمين لرزه در اين کشور 27 ميليون نفري شدند‌.
هند همسايه جنوبي نپال هم از اين زمين لرزه‌ها بي‌بهره نماند‌، اما کاربرد فولاد مقاوم در برابر زلزله نقش چشمگيري در ممانعت از آسيب ناشي از زلزله نپال و پس لرزه‌هاي آن در ساختمان‌هاي عظيم برخي شهر‌هاي هند ايفا کرد‌.
بعد از زلزله سال 1993 در شهر «لاتر» هندوستان که منجر به وقوع فاجعه گسترده‌اي در سراسر روستا‌هاي استان «ماهاراشتراي» گرديد‌، استفاده از اين نوع فولاد در تمام پروژه‌هاي ساخت و‌سازي بزرگ الزامي و نسبت به آن آگاهي رو به رشدي ايجاد شد‌. اين تصميم ازآنجا حائز اهميت است که هند در منطقه لرزه‌اي پرخطر قرارگرفته و اين محصول فولادي براي حصول اطمينان در پايداري سازه‌هاي شهري بسيار مناسب است؛ باملاحظه اينکه بهنگام وقوع زمين لرزه معمولا اين فروپاشي ساختمان‌هاست که منجر به مرگ ومير انسان‌ها مي‌شود‌.
ميل‌هاي TMT که در ساختمان‌هاي عظيم هند مورداستفاده قرار مي‌گيرند‌، بايد با موازين ساخت و‌سازي تعريف شده در استاندارد 2008‌- 1786 هند که المان‌هاي شيميايي و مکانيکي قطعات ساختماني را تعريف مي‌کند‌، تطابق داشته باشد‌.
ساختمان‌هاي طراحي شده با اين نوع فولاد قابليت بالايي در انعطاف دارند‌. همين خاصيت‌، ويژگي کليدي آنها براي مقاومت در برابر لرزه‌هاي ناشي از انفجار و زلزله‌است‌. به اين معنا که قطعات فولاد و بتن براي ايجاد مقاومت بيشتر به هم مي‌پيوندند‌. بتن نيروي فشار بالايي دارد‌، اما توان انبساطي آن کم است‌. وقتي بتن در تيرآهن‌، فونداسيون و کف ساختمان‌ها به کار مي‌رود‌، بايد براي رسيدن به انبساط موردنياز تقويت شود که اين حالت با تلفيق آن با فولاد روي مي‌دهد‌.
                    منبع‌: economictimes‌. indiatimes.com