هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   209   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

نورپردازی در معماری

با پیشرفت علوم،  نورپردازی نیز همچون بسیار از قسمت های معماری پیشرفت قابل توجهی کرد هنر معماری سنتی در استفاده از نور تاثیر بسیار زیادی گرفت و  اکنون جایگاه ویژه ای در معماری ایران و جهان به خود اختصاص داده است.
 شهرزاد نجفی از افرادی که در زمینه نور در معماری تحقیقاتی انجام داده،  معتقد است معمار ايراني براي پيوند زدن هنرش به عالم ملكوت از غير مادي ترين عنصر(نور)، در طراحي استفاده نموده است؛ تا به هنرش جنبه مقدس داده و نشان دهد كه هم قالب و هم محتواي اثرش از يك سرچشمه نشأت مي گيرد. او از نور به عنوان موجوديتي دو گانه كه يك بعد آن كالبدي و بعد ديگر آن معنايي است، هنرمندانه استفاده نموده و بدين وسيله نه تنها خود از طريق آفرينشش به كمال معنوي رسيده، بلكه سعي در نشان دادن ريشه آسماني هنرش نيز داشته است.
 به گفته بسیاری از عالمان معمار مسلمان سعي بر اين دارد كه جسم و سنگيني ماده را با رنگ و نور از بين ببرد و به تعبير بوركهارت در معماري اسلامي نور به بلور تبديل شده است و به نظر مي رسد كه ماده حضور ندارد.