هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   209   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

موارد مهم در اجراي اسکلت بتنی

اجراي ساختمان‌هاي اسکلت بتني نيازمند اطلاع دقيق از استاندارد‌ها و شرايط استفاده و عمل‌آوري بتن است‌. چنانچه به هر دليلي نتوانيم بتن موردنظر را با مقررات تطبيق دهيم‌، کيفيت بتن مورد ترديد خواهد بود‌. به طورکلي براي بررسي کيفيت اجراي اسکلت ساختمان‌هاي متعارف بتني از چک ليست استفاده مي‌شود و موارد آن به شرح زير مي‌باشد‌:
دماي هوا‌: دماي هوا جهت بتن ريزي معمولا نبايد کمتر از 5 درجه سانتي گراد باشد‌. در اين آيتم نحوه افزودن آب به بتن در هنگام بتن ريزي؛ شامل افزودن آب در هواي بالاي 30درجه و در هواي 5 تا 30 درجه سانتي گراد و هواي زير 5 درجه ذکرشده‌است‌.
شرايط انبار کردن مصالح‌: وضعيت قالب ازنظر چگونه انبار شدن بررسي مي‌شود که آيا به صورت مناسب انبارشده‌اند يا خير‌؟ يا به طور مثال آيا قالب‌ها به صورت جفت انبارشده‌اند يا اينکه قبل از انبار شدن تميز شده و روغن کاري صورت گرفته‌است و يا قالب‌ها به صورت قائم قرار داده شده يا نه‌. در اين آيتم بالاخره تعداد دو درصد آنها بررسي مي‌شود‌.
دماي خم کردن ميلگرد‌: آيا اين خم کاري در دماي هواي زير 5 درجه که ممنوع است انجام شده يا اينکه خم کاري در شرايط عادي و مناسب انجام شده‌است و نهايتا اينکه در مورد آيتم‌هاي فوق تعداد و درصد آماري مشخص مي‌گردد‌.
وسيله بتن ريزي‌: آيا‌، از پمپ جهت بتن ريزي استفاده مي‌شود يا از بيل و سطل استفاده شده‌است‌. قابل ذکر است يکي از مواردي که استفاده از آن جهت بتن ريزي باعث بي‌کيفيتي بتن مي‌شود استفاده از بيل و سطل بتن ريزي در ستون‌ها مي‌باشد چون هر چه ارتفاع ستون‌ها زيادتر باشد بتن ريخته شده بي‌کيفيت‌تر مي‌شود زيرا استفاده از بيل در ارتفاع باعث جدا شدن دانه بندي بتن مي‌شود‌.
ارتفاع بتن ريزي‌: اصولا اگر ارتفاع بتن ريزي تا يک و نيم متر باشد‌، بتن ريزي مطلوب است ولي بتن ريزي در ستون‌ها اگر بين يک و نيم متر تا سه متر و نيم باشد پتانسيل جداشدگي دانه بندي بتن را بسيار بالا مي‌برد و کيفيت بتن در اين حالت به شدت پايين مي‌آيد و اين بسيار نامطلوب است‌.
کيفيت تراکم‌: يعني آيا تراکم مناسب به کار گرفته شده يا تراکم نسبتا مناسب يا نامطلوب بوده‌است‌؟.
کنترل ضخامت لايه بتن ريزي‌: کنترل ضخامت لايه بتن ريزي شده امري است فوق العاده مهم و حتي اختلاف يک سانتي متري نيز مي‌تواند باعث بروز اشکال در کارکرد سازه شود‌.
پوشش ميلگرد به وسيله بتن‌: اين آيتم بسيار بااهميت مي‌باشد‌. پوشش ميلگرد شامل 2 آيتم است‌: يا پوشش مناسب ميلگرد انجام شده يا پوشش کم در ميلگرد انجام شده و با توجه به مسائل فوق تعداد و درصد آنها نيز بيان شده‌است‌.
مدت عمل آوري‌: اين عمل يا يک روزه‌است يا دو روزه و يا بيش از سه روز‌.
نتيجه گيري‌:
با کنکاش و بررسي‌هاي آماري انجام شده نکته‌هاي فوق به اين نتيجه مي‌رسيم که آيا روش اجرايي ما در ساخت وساز را درست انجام داده‌ايم يا نه و اگر مشکلاتي مشاهده مي‌شود اين مشکلات ريشه در چه چيزي دارد‌. شناخت اين مشکلات به ما کمک مي‌کند که در آينده بتوانيم از آن پرهيز کنيم‌. نهايت اينکه با توجه به نتايج به دست آمده از نکته‌ها و مشاهدات فوق مي‌توان مشکلات کيفيتي اجراي سازه‌هاي متعارف را به دسته‌هاي مختلف زير تقسيم کرد تا با اين تقسيم بندي بتوانيم به راحتي مشکلات کيفيتي اجراي سازه‌هاي متعارف را حل کنيم‌.
1ـ آشنا نبودن به روند اجرا يا عدم آگاهي کافي سازندگان از اهميت کيفيت ساخت وساز
2ـ عدم شناخت صحيح از عوامل مؤثر
3ـ عدم استفاده از افراد متبحر و متخصص در مرحله ساخت وساز
4ـ فقدان نظارت صحيح و دقيق و کافي در حين اجرا
5ـ نگرش فقط سودجويانه به صنعت ساختمان‌، که اين امر مي‌تواند مشکلات زياد و عديده‌اي را به دنبال داشته باشد
6ـ عدم اجرا و تطبيق آيين نامه‌ها با شرايط ساخت وساز در آن منطقه
7ـ عدم به کارگيري روش‌هاي جديد و مدرن و به روزرساني تکنولوژي ساخت وساز
9ـ عدم وجود مديريت پروژه حداقل در مقياس مثلاً يک کارگاه کوچک.