شـورای سیـاه و سفـیـد

شمار نشریه : 209

نظر عموم در مورد شهرداري‌ها اين است که آنها معمولا هر نقطه‌اي را که بخواهند و از نظر‌شان درآمدزا باشد‌، بدون توجه به برخي آثار و عواقب که ممکن است گريبان گير مردم شود‌، براي ساخت وساز واگذار مي‌کنند؛ ساخت و‌سازي که شهرداري براي اجراي آن از سرمايه‌گذاران و مالکان پول مي‌گيرد‌. بنابراين در مناطقي که نبايد بلندمرتبه‌سازي و يا به طورکلي ساخت وساز صورت بگيرد‌، شاهد احداث ساختمان‌هاي مرتفع هستيم‌. نظارت‌ها هم چندان موثر نيست‌. حال اگر از اقدامات دو سال اخير‌، شوراي عالي معماري و شهرسازي صرف نظر کنيم‌، مي‌توان گفت هيچ نهادي تاکنون به کار شهرداري‌ها ورود جدي نکرده‌است چراکه قانون‌، شهرداري‌ها را خودگردان کرده‌است‌. اين وسط تنها نهادي که مي‌تواند بر کار شهرداري نظارت داشته باشد‌، شوراي شهر است‌، اما در عمل شاهد عملکرد چندان پيگيرانه‌اي از اين نهاد نظارتي نيستيم‌. مهم‌ترين علت اين امر هم در تهران و بسياري شهر‌هاي ديگر جهت گيري‌هاي سياسي برخي از اعضاي شورا است که آنها را تبديل به قطب‌هاي موافق و مخالف کرده‌است‌. قطبي که از اساس مخالف است همواره تمام اقدامات خوب شهرداري را زير سؤال مي‌برد و قطب موافق هم نظارت پويايي نخواهد داشت و تا اين روال وجود دارد‌، در بر همين پاشنه مي‌چرخد‌، با اين حال باز هم اميدواريم شورا‌ها در آينده‌، و خود‌شان را نماينده مردم بدانند و بيش از پيش در کار نظارت جدي باشند.