هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   209   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

اعطای وام 80 میلیونی مسکن به خـــانه اولــي‌ها

در راستاي كمك به رونق توليد در بخش مسكن و ارتقای قدرت خريد خانوارها و تشويق پس‌انداز متقاضيان مسكن و به‌منظور تحقق سياست‌هاي تنظيمي دولت براي خروج غیرتورمی اقتصاد از ركود، شوراي پول و اعتبار در يك هزار و دويستمين جلسه مورخ 29/2/1394، موارد ذيل را تصويب كرد:
1- حساب صندوق پس‌انداز مسكن يكم (خانه اولي‌ها) از محل سپرده‌گذاري واجدين شرايط با حداقل دوره انتظار یک سال براي اعطاي تسهيلات خريد مسكن از محل اين حساب تشكيل مي‌شود.
2- سقف فردي تسهيلات خريد مسكن به خانه اولي‌ها از محل اين طرح در «شهر تهران»، «شهرهاي بزرگ بالاي 200 هزار نفر جمعيت» و «ساير مناطق شهري» به ترتيب به ميزان 800، 600 و 400 ميليون ريال تعيين مي‌شود.
3- نرخ سود تسهيلات اعطايي از محل اين حساب 14 درصد تعيين مي‌شود.
4-بانـــــك مسكن در پذيرش سپرده‌گذاران و اعطاي تسهيلات ملزم به رعایت تعادل منابع و مصارف حساب است.
1-4 دوره بازپرداخت تسهيلات حساب صندوق پس‌انداز مسكن يكم حداكثر 12 سال است.
تبصره 1: دستورالعمل اجرايي اين مصوبه و نحوه تسهيم منابع در ميان مناطق شهري توسط بانك مسكن تهيه و به تصويب بانك مركزي خواهد رسيد.
2-4- شوراي پول و اعتبار ضمن لغو ممنوعيت اعطاي تسهيلات خريد مسكن توسط بانک‌ها ( لغو ماده 12 مجموعه سياست‌هاي پولي، اعتباري و نظارتي نظام بانكي مصوب دی‌ماه 1390) موافقت نمود، امكان اعطاي تسهيلات خريد و ساخت مسكن توسط كليه بانك‌هاي دولتي و خصوصي از محل منابع خود در قالب سقف‌هاي ذيل فراهم شود:
شهر تهران 600 ميليون ريال به ازاي هر واحد مسكوني
شهرهاي بزرگ بالاي 200 هزار نفر جمعيت 500 ميليون ريال به ازاي هر واحد مسكوني
ساير مناطق شهري 400 ميليون ريال به ازاي هر واحد مسكوني.
تبصره: نرخ سود اين تسهيلات بر اساس مصوبات شوراي پول و اعتبار تعيين مي‌شود و اعطاي تسهيلات ساخت با رعايت سقف مشاركت مدني بانك‌ها (حداكثر80 درصد) خواهد بود.