هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   209   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

پرونده مسکن مهر در سال 1395 بسته مي‌شود‌

قائم مقام وزير راه و شهرسازي در امور مسکن مهر گفت‌: 260 هزار واحد مسکن مهر آماده تحويل در کشور به دليل کمبود اعتبارات‌، مشکل تامين زيرساخت‌هاي آب‌، برق و گاز دارند که در صورت اختصاص اعتبار به وزارت نيرو‌، در آينده‌اي نزديک به مالکان تحويل داده مي‌شود‌.
احمد اصغري مهرآبادي پس از بازديد از روند اجراي طرح مسکن مهر در شهرک وليعصر بناب در نشست شوراي مسکن اين شهرستان بزرگترين مشکل طرح مسکن مهر در کشور را خدمات زيربنايي عنوان و اظهار کرد‌: پرونده مسکن مهر در سال 1395 بسته مي‌شود‌.
اصغري مهرآبادي افزود‌: کار ساخت اين تعداد واحد‌هاي مسکن مهر در نقاط مختلف کشور به پايان رسيده ولي انشعابات زيرساختي اين واحد‌ها هنوز تامين نشده و مشکل واگذاري دارند‌.
وي تاکيد کرد‌: در صورت اختصاص اعتبار به وزارت نيرو‌، در آينده‌اي نزديک انشعابات زيرساختي اين واحد‌ها نيز تامين و قابليت تحويل به مالکان امکان پذير مي‌شود‌.
قائم مقام وزير راه و شهرسازي با بيان اينکه رفع مشکل خدمات زيربنايي مسکن مهر نيازمند 5000 ميليارد تومان اعتبار است‌، افزود‌: در يکسال گذشته از طرف وزارت راه و شهرسازي براي تامين خدمات زيربنايي واحد‌هاي مسکن مهر بالغ بر250 ميليارد تومان به وزارت نيرو کمک شده‌است‌.
وي گفت‌: براي انجام خدمات زيربنايي‌، ساخت مسجد‌، مدرسه و کلانتري در مجموعه‌هاي مسکن مهر به 5600 ميليارد تومان اعتبار نياز است‌.
اصغري مهرآبادي با بيان اينکه هيچ پروژه‌اي بدون خدمات زيربنايي اجازه افتتاح ندارد‌، اظهار کرد‌: انتظار داريم بقيه دستگاه‌هاي خدمات رسان به صورت ويژه پيگير مسايل و مشکلات مسکن مهر باشند.