هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   209   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

کنکوردو مرحله‌ای شدن صدور پروانه ساختمان

چندي پيش محمد سالاري، رئيس کميسيون شهرسازي و معماري شوراي شهر تهران خبر از طرح کميته پنج نفرهاي براي دومرحلهاي شدن صدور پروانههاي ساختماني بهمنظور چابکسازي فرآيند پروانه در تهران داد. مدلي که تا تابستان در کميته پنجنفره بررسيشده و به وزير راه و شهرسازي ارائه خواهد شد تا نهايتاً در دولت مورد تصويب قرار گيرد. کميتهاي که متشکل از مظاهري معاون وزير راه و شهرسازي، غفراني رياست سازمان نظاممهندسي، واحدي مديرکل راه و شهرسازي استان تهران، کريمي معاون عمراني استانداري تهران، و پشمچي زاده معاون شهرسازي و معماري شهرداري تهران است.

پروانه شهرسازي و اجرايي

در اين مدل دو پروانه براي ساختوساز پيشبينيشده است که در بخش اول پروانه اوليه يا به عبارتي پروانه شهرسازي براي ساختمانها ناميده ميشود و مرحله دوم، پروانه اجرايي ساختمان است. در مرحله اول صرفاً نقشههاي فاز اول معماري ( شامل سطوح، سطح، ميزان بارگذاري و سطح اشغال و تعداد طبقات) بررسي ميشود. در اين مرحله شهرداري منطقه با در نظر گرفتن مفاد طرح تفصيلي و طرح جامع شهر تهران و مقررات ملاک عمل و مصوبات شورا مبني بر اخذ عوارض، کليه مطالبات خود را از بابت پروانهاي که قرار است صادر شود دريافت ميکند. در فاز دوم صدور پروانه هم نقشههاي مربوط به معماري، سازه، برق، مکانيک و برگههاي تعهد مهندسين چهارگانه انجام ميشود.

مالک نفس ميکشد؟!

در اين روش مالک چنانچه سرمايه لازم را براي اتمام ساختمان نداشته باشد، ميتواند پروانه اوليه را بگيرد و در واقع از حقوق مکتسبه از محل طرح تفصيلي و جامع استفاده کند و در هر زماني که سرمايه لازم را داشت اقدام به استخدام مهندسين لازم کند .چراکه در روش فعلي مالک وقتي پروانه را ميگيرد، ميبايست همه مهندسين مربوطه را به خدمت بگيرد و همين امر هزينههاي قابلتوجهي را براي کارفرما و مالک به همراه دارد.

کاهش زمان دريافت پروانه

ريوندي، عضو هيئتمديره سازمان نظاممهندسي ساختمان استان تهران در پاسخ به اين سؤال که قرار است با با دو مرحلهاي کردن صدور پروانه ساختمان چه اتفاق خاصي در صنعت ساختمان بيفتد، به پيام ساختمان گفت: از آنجا که مراجعان براي دريافت پروانه در شهرداري زمان زيادي معطل مي شدند، به نظر مي رسد قصد هيئت 5 نفره اين بوده که اين زمان را کمتر کنند.

برداشته شدن دستاندازها

ريوندي اظهار داشت: اعتقاد دارم داستان اين است که با توجه به بهانهجوييهاي شوراي شهر مبني بر اينکه روال کار نظاممهندسي باعث طولاني شدن مدت صدور پروانهها ميشود، براي دستيابي به اين هدف و براي اينکه مالک معطل نقشههاي سازمان نظاممهندسي نشود، شهرداري ابتدا پروانه شهرسازي را صادر کند و سپس با فراغ بال پروسه کنترل نقشه محاسباتي سازه توسط مالک پيگيري شود وبرخلاف تصوري که وجود دارد سرعت انجام کار تفاوتي نميکند چون بايد تمام سيکل کار درهرصورت انجام شود. اما واقعيت اين است که اين طرح باعث برداشته شدن سرعتگيرهاي اجراي قانون نظاممهندسي و کنترل ساختمان ميشود. بدين معني که اين امتياز براي جلوگيري از بهانهجوييهاي شهرداري و شوراي شهر صورت گرفته تا زودتر شهرداري به پول صدور پروانهاش برسد و از طرفي اجازه بدهند سازمان نظاممهندسي کنترل کارش را پيش ببرد. 

سود شهرداري در دومرحلهاي شدن

احمدرضا سرحدي، کارشناس مسکن نيز در رابطه با دومرحلهاي شدن صدور پروانه ساختمانها به پيام ساختمان گفت: مشکل کار اين است که ممکن است در مرحله صدور مجوز اوليه( فاز يک) مالک بخشهايي از ساختمان را قبل از دريافت نقشههاي محاسباتي اجرا کند. به نظرم بيشترين استفاده را شهرداري ميبرد چون پولش را خيلي سريع ميگيرد.

وي افزود: در حال حاضر که پروانهها يک مرحلهاي صادر ميشد، مالک بر اساس پروانه مهلت مشخصي براي شروع و اتمام کار دارد اما با توجه به اينکه بر اساس گفتهها در شکل جديد، اجباري براي آغاز به کار مالکان وجود ندارد، مالک ممکن است حتي چندين سال کار را تعطيل کند.