هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   209   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

سرفصل‌هاي مشترك شهرداري و پيام ساختمان

معاون فني و عمراني شهرداري تهران در ديدار با هيئت تحريريه پيام ساختمان با اشاره به جايگاه اين نشريه در صنعت ساختمان کشور گفت: اعتدال و ميانهروي مشخصه هفتهنامه پيام ساختمان است و جايي برخورد نكردهام كه اين نشريه را با عناوين افراط وتفريط معرفي كنند و همواره موضوعات را به شكلي منطقي معرفي كرده كه زمينهساز اثربخشي بيشتر در بين مخاطبان خواهد بود.

مهندس عليرضا جاويد با بيان اينکه سرفصلهاي مشتركي ميان شهرداري و هفتهنامه پيام ساختمان وجود دامه داد: تكنولوژيهاي جديد حوزهاي است كه ميتواند دريچههاي جديدي را به روي اين صنعت بگشايد چراکه دنيا بهسوي فناوريهاي جديد رفته و بهتدريج درهاي كشور نيز بايد بر روي تكنولوژيهاي مدرن بخش ساختمان گشوده شود. جاويد ادامه داد: در اين زمينه  بايد اطلاعرساني عمومي انجام شود و مديران و مسئولان نيز در جريان اين تكنولوژيها قرار گيرند.

معاون فني و عمراني شهرداري تهران خاطرنشان کرد: در سرفصل اجراي راهبردهاي طرح جامع و تفصيلي در پروژههاي شهري نياز به اطلاعرساني هست چراکه حاصل و آثار كار شهرسازان در اين قسمت است و ميتوانيم مروري داشته باشيم بر اينكه پيشرفت طرح جامع  و تفصيلي در بخش فني و عمراني چقدر بوده است. 

اطلاع رساني نقطه اميد بخش شهروندان

مديرمسئول پيام ساختمان نيز با تبريک انتصاب مهندس جاويد به سمت معاونت فني و عمراني شهرداري تهران گفت:  از آنجا که رسالت رسانه ها پوشش اخبار و رويدادهاي جامعه و اطلاع رساني به موقع به مردم است "پيام ساختمان" در همين راستا همانگونه كه از عنوان ساختماني آن برميآيد وظيفه و رسالت خود ميداند با حضور به موقع در حوزه هاي عمراني و ساختماني و مشخصا فعاليت هاي عمراني شهرداري اخبار ، برنامه ها و روند پيشرفت پروژههاي در دست اجراي شهرداري را پوشش داده  و در مورد كارهايي انجامشده اطلاع‌‌رساني کند .