هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   209   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

آخوندی از دام مسکن مهر گریخت

يکي از اتفاقات مهم حوزه مسکن در هفته گذشته فراخواندن عباس آخوندي، وزير راه و شهرسازي به مجلس شوراي اسلامي بود. روز 29 ارديبهشتماه 1394 عباس آخوندي به مجلس رفت تا به سؤال حميد رسايي، علياصغر زارعي، مهدي کوچک زاده و روحالله حسينيان نمايندگان مردم تهران در مجلس شوراي اسلامي در ارتباط با طرح مسکن مهر پاسخ دهد.

به گزارش پيام ساختمان نمايندگان مزبور از وزير راه و شهرسازي علت بيتوجهي و عدم پيشرفت طرحهاي مسکن مهر را جويا شدند. پس از توضيحات آخوندي درباره اين سؤال، حميد رسايي بهعنوان نماينده سؤالکننده اعلام کرد که از پاسخهاي وزير قانع نشده است، بنابراين محمدرضا باهنر نايبرئيس دوم خانه ملت که رياست صحن علني را به عهده داشت، اين سؤال را به رأي بهارستاننشينان گذاشت. نمايندگان مجلس نيز با 107 رأي موافق، 84 رأي مخالف و 8 رأي ممتنع از مجموع 211 نماينده حاضر در صحن مجلس اعلام کردند که از پاسخهاي وزير راه و شهرسازي قانع شدند.

در اين دو سالي که دولت يازدهم روي کار آمده است مسکن مهر يکي از طرحهاي خبرساز و البته پر دردسر براي دولت يازدهم بوده است طرح مسکن مهر در شرايطي کليد خورد که توليد ناخالص داخلي در حال کاهش و تورم بهشدت در حال افزايش بود. سال 87 که طرح مسکن مهر شروع شد قيمت مسکن بهشدت روند نزولي داشت. بررسي روند تغييرات قيمت مسکن و نرخ تورم در يک دهه گذشته نشان ميدهد ؛ در اين سالهايي که گذشت هيچ برنامه کارشناسي براي مديريت اين دو وجود نداشته و هرکدام مسير نافرجام خود را طي  کرده است.

آمار و ارقام نشان ميدهد که حدود 2 ميليون و 300 هزار مسکن مهر وجود دارد که از اين تعداد 1 ميليون و 180 هزار واحد تاکنون تحويل دادهشده است. آخوندي در رابطه با تسهيلات اعطايي مسکن مهر گفت: 44 هزار ميليارد تومان براي مسکن مهر تسهيلات اعطاشده که 10 درصد در دوره يازدهم و 90 درصد در دولت گذشته بوده است درحاليکه پيشرفت فيزيکي مسکن مهر در دولت يازدهم 49 درصد و در کل دولت قبلي 58 درصد بوده است.

واحد هاي فاقد متقاضي مسکن مهر

نسنجيده بودن اين طرح مدتهاست که نقل گفتگوي محافل مختلف است اما بدتر از آن اصرار بر تداوم اين طرح به اميد به ثمر نشستن آن است. متوقف شدن طرح مسکن مهر در حالي دغدغه نمايندگان اين دوره از مجلس شوراي اسلاميشده که در حال حاضر تعداد زيادي واحدهاي مسکن مهر فاقد متقاضي هستند و اين يعني تحميل هزينههاي بيشتر به دولت آن هم در شرايطي که وقتي مجلس بودجه 92 را تصويب ميکرد، به دليل محدوديت منابع مالي به توقف اعطاي تسهيلات بانکي به مسکن مهر رأي داد.

سؤال مجلس شوراي اسلامي از وزير راه و شهرسازي در حالي مطرح ميشود که وزير معتقد است آن زمان که اين طرح ميتوانست از سوي مجلس موردحمايت قرار بگيرد مورد بيمهري مجلس قرار گرفت و حتي تسهيلات اعطايي آن متوقف شد و امروز به خاطر برخي کملطفيها به اين طرح ايشان بايد پاسخگو باشند.

همراهي مجلس با دولت براي رفع مشکل مسکن مهر

سيد مهدي هاشمي، رييس کميسيون عمران مجلس در اين رابطه در گفتگو با پيام ساختمان گفت: مجلس هميشه از ابتداي تصويب اين طرح تاکنون همراهي لازم را داشته است .مخصوصاً در موضوع مسکن مهر ولي اين موضوع متأسفانه از سوي مجموعه دولت يازدهم و نه فقط وزارت راه و شهرسازي که البته بيشترين اهتمام را براي پيشبرد اين طرح داشته است ناکافي بوده و مجلس ازاينرو از وزير مربوطه سؤال داشته است.

هاشمي همچنين در ارتباط با نداشتن متقاضي براي بخشي از مسکن مهر اظهار داشت: اگر باقيمانده اين طرح متقاضي لازم را ندارد اين وظيفه وزارتخانه است که تعيين تکليف کند و آن را واگذار و يا متوقف کند. به هر ترتيب مسکن مهر درد ملي در حوزه مسکن است که بايد مديريت شود.

هاشمي ادامه داد: ما منکر اين نيستيم که اين طرح داراي اشکالاتي است ولي حمايت مجلس از اين بابت است که بتواند با همراهي دولت اين طرح را به سرانجام خوبي برساند.