هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   208   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

نخستين کنفرانس ملي فناوري‌هاي نوين برگزارمی شود

نخستين کنفرانس ملي فناوريهاي نوين بتن و هشتمين دوره مسابقات ملي بتن با مشارکت نهادهاي مسئول و جمعي از دانشگاههاي سراسر کشور در رشت (31 ارديبهشت ماه 94) برگزار ميشود.

 لازم به ذکر است بتن سبک و صنعت سبکسازي، مواد و مصالح نوين، بتنهاي ويژه، مديريت اجرايي در ساخت سازههاي بتني بتن و توسعه پايدار، دوام بتن، کنترل کيفي و تعمير و نگهداري سازههاي بتني، ارزيابي و بهسازي سازههاي بتن مسلح، تحليل و طراحي بتني و رويههاي بتني در راه و فرودگاه ازجمله مهمترين محورهاي اين کنفرانس به شمار ميآيند.

 همچنين مسابقات ملي بتن در سه گرايش بتن سبک سازهاي، بتن سبک غير سازهاي و بتن سازگار با محيط زيست برگزار ميشود.