هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   208   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

وزیر راه و شهرسازی‌ وارد میدان شود

عضو کميسيون اقتصادي مجلس خواهان ورود وزير راه و شهرسازي به احداث خطوط پرسرعت ريلي کشور براي مقابله با وقوع بحرانهاي احتمالي در تهران شد.

محسن صرامي با اشاره به اينکه اصفهان استان معين تهران در بحرانهاست، گفت: بهترين دسترسي به تهران از طريق راهآهن است، مخصوصاً از نوع پرسرعت آن.

 در اين صورت ديگر ترافيک نداريم و در زلزله يا شرايط ديگر ميتوانيم با سرعت اين خسارتها را ترميم کنيم.

وي تصريح کرد: ازاينرو از آقاي آخوندي ميخواهم به خاطر پدافند غيرعامل هم شده -حالا از دسترسي، گردش پول و توريست که بگذريم- در اين پروژه ورود پيدا کند.

نماينده مردم خمينيشهر در مجلس با بيان اينکه از وزير راه و شهرسازي ميخواهيم وارد ميدان شود، ادامه داد: در دولت دهم و يازدهم بهطورجدي دنبال اجراي اين پروژه بودهايم، اما متأسفانه در لايههاي وزارت راه و شهرسازي اين مسئله ميماند. مطمئناً اگر اين قطار سريعالسير در استان اصفهان راهاندازي شود خط بعدي تهران به مشهد است که اتفاق خوبي روي خواهد داد.

صرامي در خصوص تأمين منابع اين پروژه گفت: با توجه به بررسيهاي انجامشده به اين يقين رسيديم که کارهاي اين پروژه در لايههاي زيرين وزارت راه قرارگرفته و هيچ مشکلي در سرمايهگذاري شرکت چيني و حضور شرکتهاي داخلي وجود ندارد، ازآنجاکه همه شرايط آماده است فقط بايد شخص آخوندي وارد اين ميدان شده تا کار تسريع شود.

گفتني است پيشازاين محمد فيروزي، عضو کميسيون عمران مجلس از عدم تأمين فاينانس خارجي راهآهن سريعالسير تهران-اصفهان و کمبود اعتبارات خبر داده و گفته بود: اين پروژه به دليل کمبود اعتبارات و عدم تخصيص، معطلمانده بود و بهصورت فاز-فاز دنبال ميشد که خوشبختانه ديدگاه وزير راه در اين مسئله خوب و مثبت است.