هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   208   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

شائبه ‌های بی پاسخ درباره شهر جدید پرند

* شبنم عزيزي

مسکن مهر، يکي از طرحهاي ملي کشور است که مسکن و سرمايه ميليونها نفر در کشور، با آن گره خوردهاست. بنا به گزارشها، از مجموع 2 ميليون و 360 هزار واحد مسکن مهر داراي قرارداد، تا بهمن ماه 93 مجموعا يک ميليون و 371 هزار واحد (58درصد کل واحدها) به فروش اقساطي رسيده و به متقاضيان واگذارشدهاست و ميانگين پيشرفت فيزيکي طرح مسکن مهر در سطح کشور 84درصد است، اما همچنان حدود يک ميليون خانوار چشم به راه تحويل مسکن خود و رهايي از بار اجاره نشيني هستند، متقاضياني که از اظهارات نااميدکننده مسئولان و بعضا اظهارنظرهاي متناقض خسته شدهاند. واحدهايي که وعده تحويل آن تا حدود 80درصد در سال 93 و اتمام کل پروژه تا پايان سال 94 داده شده بود حالا به پايان سال 95 موکول شدهاست.

بر اساس اين گزارش کميسيون عمران مجلس، هم اکنون روند پيشرفت اين طرح ملي که تاکنون بيش از 43 هزار ميليارد تومان از منابع بانک مرکزي را به خود اختصاص داده، رضايت بخش نيست. مسئلهاي که در ماههاي اخير موجب تجمعات و اعتراضات مکرر متقاضيان مسکن مهر در مقابل مجلس و ساير نهادهاي متولي شدهاست. بااين حال دولت يازدهم توانسته زمان بازپرداخت اقساط را از 15 سال به 20 سال و سقف تسهيلات فردي را از 25 ميليون به 30 ميليون تومان افزايش دهد.

نمونه آن مسکن مهر شهر جديد پرند است که از مشکلات مشابهي رنج ميبرد. باران هاشم زهي، مديرعامل شرکت عمران شهر پرند، در دو ماه گذشته با انتقاد از عملکرد وزارت نيرو در تکميل خدمات زيربنايي و تأمين آب و برق پروژههاي مسکن مهر شهر جديد پرند گفته بود: شهر پرند 10 هزار واحد آماده تحويل دارد، اما به دليل عدم همکاري وزارت نيرو، واحدها در انتظار وصل شدن انشعابات آب و برق هستند. اين در حالي است که وزارت نيرو حتي منابع مالي را هم جذب کردهاست. بااين حال مديرعامل شرکت عمران شهر پرند در گفتگوي اخير خود با پيام ساختمان علت تأخير در تحويل و تکميل واحدها را عدم آورده کافي متقاضيان عنوان ميکند.

بسياري از متقاضيان از اطلاعات جدول زمان بندي تحويل واحدها همچنين شرح تعديل قيمتها نسبت به پروژههاي خود بياطلاعند.

هاشم زهي، مديرعامل شرکت عمران شهر جديد پرند در اين باره ميگويد: قيمتها بر اساس مفاد تفاهمنامه و قرارداد پيش فروش محاسبات انجام در سايت شرکت عمران بارگذاري و قابل مشاهدهاست اما تا اين زمان که ما در حال تهيه اين گزارش هستيم، هيچ اطلاعات جديدي در سايت وجود ندارد.

هاشمزهيدر خصوص افزايش قيمت واحدها و متضرر شدن متقاضيان توضيح ميدهد: خوشبختانه با دو اقدام بسيار مؤثر دولت؛ يکي تسهيلات ارزان قيمت و افزايش تسهيلات بانکي 25 هزار واحد مسکن شهر جديد پرند از 25 ميليون تومان به 30 ميليون تومان که در کاهش سهم آورده متقاضيان مؤثر بوده و ديگري مصوبه دولت به دستور مقام عالي وزارت راه و شهرسازي، کاهشي در هزينههاي آمادهسازي و محوطهسازي لحاظ شده که هر دو باهم کاهش قابل ملاحظهاي را در سهم آورده متقاضيان ايجاد ميکند.

وي در پاسخ به نارضايتي بسياري از متقاضيان و حتي تجمع اعتراض آميز آنان که منجر به تخريب در محل شرکت شدهاست، اين موضوع را تکذيب کرده و ميگويد: بسياري از مالکان دراين باره اظهار رضايتمندي خود را اعلام کردهاند، براي سازندگان هم برنامههاي اجرايي پيش بيني شده و سازندگاني که بناست تسهيلات 5 ميليوني را طبق قرارداد با بانکها دريافت کنند، ملزم شدهاند که برنامه تکميل واحدها را به صورت ماهانه ارائه دهند تا در سامانه ipmt وزارت راه و شهرسازي جزئيات اصلاحات ثبت شود. متقاضيان نيز با اطلاع کافي براي انجام تشريفات دريافت واحدها اقدام کنند.

مديرعامل شرکت عمران شهر جديد پرند همچنين در خصوص پرداختهاي اضافي و وامهايي با افزايش کارمزد مواجه شده، ميافزايد: ميزان قيمت و تسهيلات واحدهاي مختلف بر اساس قراردادها متفاوت هستند اما ما چنين چيزي نداريم. قيمتهاي تمام شده مسکن مهر در سايت شرکت عمران بارگذاري شده و قابل مشاهدهاست. ضمن اينکه متقاضياني هم که براي انجام تشريفات دعوت ميشوند، اقدامات کاهش آورده متقاضي ناشي از تسهيلات 5 ميليون توماني ارزان قيمت به اضافه کمک وزارت راه و شهرسازي از منابع داخلي شرکت عمران پرند به نفع متقاضيان است و سهم متقاضيان کاهش مييابد. علاوه بر آنکه قبلا پرداختي نيز داشتهاند، درنهايت کل آورده متقاضيان عدد و رقمي شد.

هاشم زهي درباره متقاضياني که واحدهاي آنها برخلاف قرارداد شامل تأخير در تحويل شده و اکنون در مرحله نازک کاري قرار دارد و حالا مجبور به دريافت وام دوباره و پرداخت سود ميشوند، ميگويد: وقتي محاسبات قيمتهاي تکميل واحدها انجام شود ما جرايم تأخير در تحويل واحد را بر اساس قرارداد پيش فروش از قيمت نهايي براي سازنده کسر کرده و مابقي را در سايت بارگذاري کرديم.

يکي ديگر از چالشهاي فعلي مالکان بياطلاعي از جزئيات قيمتهاي فعلي اين واحدها و افزايش نرخ قابل توجه واحدهاست، دراين باره مديرعامل شرکت عمران شهر جديد پرند، تنها به اين توضيحات بسنده کرد که مبلغ قراردادها بر اساس تورم پيش بيني شده و در هر سال محاسبات آنها انجام ميشود. همچنين با کمکهاي شرکت عمران به دستور مقام عالي وزارت، محاسبات انجام شده و قطعا در زمان حذف محاسبات آورده متقاضي اين عدد هم به عنوان کمک منظور ميشود تا آورده کاهش يابد.

از ديگر چالشهاي موجود، توقف برخي پروژهها در شهرک و ابراز نگراني بسياري از متقاضيان از شرايط موجود است، به طوري که طبق گزارشها درگيريهايي نيز دراين باره صورت گرفتهاست. هاشمزهي پاسخ ميدهد: ما خبر نداريم. اين حرفها هم نيست، واحدي که تکميل شده امروز معطل آورده متقاضي است و وقتي متقاضي سهم آورده خودش را پرداخت کند قطعا ادامه پروژه فعال خواهد شد. طبيعتا سازنده نميتواند از جيب خود مبلغ موردنظر را تأمين کند تا واحدها تکميل شود. بنابراين ما پروژه متوقف شده نداريم و ادامه ساخت رابطه مستقيم با انجام تعهدات مالي متقاضيان دارد. ضمن آنکه تعهدات مالي تسهيلات بانکي خوشبختانه رضايت بخش بوده و تنها مشکل، آورده متقاضيان است که بايد اعتماد کنند و پول را به حساب سامانه خود واريز کنند.

هاشم زهي در پاسخ به اين سؤال که تکليف پروژههاي بلاتکليف چه خواهد شد، پاسخ داد بعدا پاسخگو خواهيم بود.