هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   208   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

بازار مسکن پرتغال رو به رونق است

بهاي مسکن از ابتداي سال جاري تا ماه مارس گذشته در پرتغال 81/1 درصد افزايش داشته است. بعد از حدود سه سال رکود، بازار مسکن اين کشور در سال 2014 شروع به تغييرات مثبت کرد. در منطقه  شهري ليسبون، بهاي ملک تا 32/4 درصد رشد داشت و در منطقه پورتو اين رشد تا 59/2 درصد بوده است. در ميان مناطق شهري، منطقه «گايا» بالاترين افزايش( 67/7 درصد از ابتداي سال تا ماه مارس 2015) را در بهاي ملک تجربه کرده است.