بازار مسکن پرتغال رو به رونق است

شمار نشریه : 208

بهاي مسکن از ابتداي سال جاري تا ماه مارس گذشته در پرتغال 81/1 درصد افزايش داشته است. بعد از حدود سه سال رکود، بازار مسکن اين کشور در سال 2014 شروع به تغييرات مثبت کرد. در منطقه  شهري ليسبون، بهاي ملک تا 32/4 درصد رشد داشت و در منطقه پورتو اين رشد تا 59/2 درصد بوده است. در ميان مناطق شهري، منطقه «گايا» بالاترين افزايش( 67/7 درصد از ابتداي سال تا ماه مارس 2015) را در بهاي ملک تجربه کرده است.