هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   208   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

شورا در پیچ و خم پیاده رو ها

پيادهروها بهعنوان يکي از عوامل تأثيرگذار بر منظر شهري مدتهاست به يکي از سرفصلهاي چالشبرانگيز دولت تبديل شده است. در اين ميان طرح الزام شهرداري به ارائه لايحه تشکيل شوراي سياستگذاري در سازمان زيباسازي شهر تهران در صدوچهلوششمين جلسه علني شوراي شهر تهران با يک فوريت نشان از عزم جدي دولت براي بهبود شرايط پيادهروها دارد .

رئيس کميته حملونقل شوراي شهر تهران در جريان بررسي يکفوريت طرح الزام شهرداري به ارائه لايحه تشکيل شوراي سياستگذاري سازمان زيباسازي تأکيد کرد: بايد به مسائل زيباسازي و ساماندهي پياده راهها توجه ويژهاي شود زيرا در غير اين صورت پياده راهها بدون رعايت قوانين زيباسازي تنها به ناهنجاريهاي شهر تبديل خواهد شد.

محمدمهدي تندگويان عضو کميسيون شهرسازي و معماري شورا در دفاع از يک فوريت طرح مذکور  با بيان اينکه سازمان زيباسازي وظايفي همچون شناسايي بافت فرسوده، اعاده هويت معماري سنتي و اسلامي شهر، مطالعه طرح پيرامون نماهاي ساختماني شهر و... را بر عهده دارد، گفت: بااينحال ميتوان با ايجاد شوراي سياستگذاري نسبت به نظارت بيشتر اقدام کرد.

 اما در اين ميان مجتبي شاکري، رئيس کميته نامگذاري شوراي شهر با بيان اينکه سازمان زيباسازي داراي شوراي سياستگذاري است، گفت: شهردار تهران به همراه دو نماينده ديگرش در اين شوراي سياستگذاري عضو هستند که ميتوان يا از شهردار براي تعيين دو نماينده سلب اختيار کرد و يا دو نفر از اعضاي شوراي شهر نيز در اين کميته شرکت کنند.

رئيس کميته حملونقل شورا که با يک اين طرح موافق بود، اظهار داشت: پياده راهها بدون زيباسازي موجب ناهنجاري شهري ميشود.احداث پياده راهها در مناطق مختلف در برنامه 5 ساله شهر تهران ديدهشده که بايد تمام مسائل زيباسازي و چيدمان بصري در آنها بر اساس کارشناسي باشد.

محسن سرخو ، تأکيد کرد: بايد به مسائل زيباسازي و ساماندهي پياده راهها  توجه ويژهاي شود زيرا در غير اين صورت پياده راهها بدون رعايت قوانين زيباسازي تنها به ناهنجاريهاي شهر تبديل خواهد شد.

هرچند يکفوريت اين طرح به دليل برخي از اعتراضات اعضاي شوراي شهر مبني بر موازيکاري اين شوراي سياستگذاري با شوراي سياستگذاري سازمان زيباسازي رأي نياورد و طرح بهصورت عادي در کميسيونهاي شورا پيگيري خواهد شد اما مصاحبه رئيس کميته حملونقل شوراي شهر تهران و اعضاي کميسيون شهرسازي و معماري، اعضاي کميته حملونقل شوراي شهر تهران با رسانهها در مورد سازماندهي پيادهروها  نشان از  اهميت پيادهروها در برنامههاي کلانشهري توسط مسئولين دارد.