هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   208   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

همایش ملی معماری، شهرسازی، عمران و گردشگری در توسعه پایدار شهری

همايش ملي معماري، شهرسازي، عمران و گردشگري در توسعه پايدار شهري به ميزباني کانون معماران ايران، هفتم خردادماه سال جاري در شهر قزوين برگزار ميشود.

به گزارش روابط عمومي کانون معماران ايران؛ موضوع توسعه پايدار ازجمله مباحث مهم در معماري و شهرسازي و گردشگري در عصر معاصر است که بخش وسيعي از ادبيات علمي توسعه شهري و نيز سياستها، برنامهها و طرحها را به خود معطوف ساختهاست.

رشد تکنولوژي و تغييرات سريع سبک زندگي، اگرچه ميزان رفاه و آسودگي زندگي انسانها را افزايش دادهاست اما تخريب هرروزه محيط زيست بشر را نيز به همراه داشتهاست. ضرورت توجه به محيط زيست براي کاهش اين آسيب، توسعه پايدار را به عنوان راه حل مناسبي مطرح ميکند. بديهي است نقش معماران و شهرسازان و برنامه ريزان صنعت گردشگري در اين زمينه با توجه به جايگاهشان در سازندگي کشور بسيار حياتي است. در ايران، علي رغم اينکه فعاليتهاي قابل توجهي در سالهاي اخير از سوي سازمانهاي دولتي و مجامع علمي صورت گرفتهاست، اما کمبود فعاليتهايي که دربرگيرنده مجموعه مباحث، ديدگاهها و نگرشها در زمينه معماري و توسعه شهري پايدار باشد، کماکان مشهود است.

در اين راستا همايش ملي معماري، شهرسازي، عمران و گردشگري در توسعه پايدار شهري به ميزباني کانون معماران ايران، هفتم خردادماه سال جاري در شهر قزوين برگزار ميشود.

توسعه پايدار، طراحي پايدار، معماري پايدار و مفاهيمي ازاين دست با توجه به شعائر نخستينشان، حفاظت از محيط زيست را با تغيير رويکرد نسبت به طبيعت موردنظر قرار ميدهند، ولي آنچه امروزه در محيط ساخته شده به دست انسان معتقد به مفهوم پايداري متجلي ميشود، نوعي برخورد گسسته از طبيعت است که تنها به حفظ آن جهت بهره برداري نسلهاي آينده توجه ميکند.

اگرچه اصول معماري پايدار شامل گسترهاي وسيع از روشهاي ابتدايي تا پيچيدهترين فنآوريهاي روز است، اما مسئله مناسب بودن روش و مطابقت آن با زمينههاي اجتماعي و فرهنگي عموم بهره برداران همواره به عنوان شاخصهاي کليدي در اين حوزه مطرح است.

با توجه به برگزاري موفق نخستين همايش معماري پايدار و توسعه شهري در سال گذشته در دومين همايش برآنيم تا ضمن شناخت ماهيت و ويژگيهاي معماري بومي، شهر پايدار و بررسي شرايط تحقق پذيري آنها در معماري و شهرسازي معاصر، با جهت دهي به طرحهاي تحقيقاتي در زمينه استفاده مجدد از معماري بومي و شناخت تأثيرات آن بر معماري و شهرسازي پايدار زمينه مناسبي را براي ارتقاي سطح دانش در پژوهشها و مطالعات اين حوزه فراهم آوريم.

پژوهشگران ميتوانند مقالات خود با گرايش معماري، شهرسازي، گردشگري و عمران را با توجه به محورهاي همايش به دبيرخانه ارسال کنند.

آخرين مهلت ارسال چکيده و اصل مقالات مربوط به اين همايش تا 20 ارديبهشت 94مي باشد. علاقه مندان جهت کسب اطلاعات بيشتر از محورهاي مقالات مي توانند به پايگاه اينترنتيhttp://nsia.ir مراجعه کنند.