هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   208   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

هند در بندر چابهار سرمایه‌گذاری می‌کند

تفاهمنامه همکاري براي توسعه بندر چابهار به امضاي آخوندي، وزير راه و شهرسازي ايران و نيتين گادکاري، وزير کشتيراني، حمل و نقل جادهاي و بزرگراههاي رسيد.

وزير راه و شهرسازي دراينباره گفت: دولت جديد هند مصمم شده است سرمايهگذاري بزرگي را در تجهيز و توسعه بندر چابهار انجام دهد.

عباس آخوندي با اشاره به اينکه هماکنون فاز اول بندر چابهار 60 درصد پيشرفت داشته است و هند در زمينه تجهيز و توسعه اين بندر چابهار سرمايهگذاري خواهد کرد،گفت: هنديها در مرحله اول 85 ميليون دلار و در مرحله بعد نيز 110 ميليون دلار در بندر چابهار سرمايهگذاري خواهند کرد.

وزير کشتيراني، حملونقل جادهاي و بزرگراههاي جمهوري هند نيز گفت: دولت هند مصمم است طرح توسعه بندر چابهار را بر اساس مدتزمان تفاهمنامه اجرايي کند.

آقاي نيتين گادکاري افزود: آمادگي داريم همکاريهايمان را با جمهوري اسلامي ايران توسعه بدهيم و در زمينه راهآهن نيز سرمايهگذاري کنيم. وزير راه و شهرسازي کشورمان هم گفت: خط آهن چابهار ـ زاهدان به طول 300 کيلومتر آماده سرمايهگذاري است.

گفتني است مجموعههاي تجاري هندي و ايراني خواهند توانست مذاکرات را براي نهايي کردن قرارداد تجاري را آغاز کنند و بر اساس آن شرکتهاي هندي دو اسکله موجود در بندر چابهار را اجاره و براي بهرهبرداري از آنها بهعنوان ترمينال کانتينري و چندمنظوره باري اقدام ميکنند.