نشریه شماره   208   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

هند در بندر چابهار سرمایه‌گذاری می‌کند

تفاهمنامه همکاري براي توسعه بندر چابهار به امضاي آخوندي، وزير راه و شهرسازي ايران و نيتين گادکاري، وزير کشتيراني، حمل و نقل جادهاي و بزرگراههاي رسيد.

وزير راه و شهرسازي دراينباره گفت: دولت جديد هند مصمم شده است سرمايهگذاري بزرگي را در تجهيز و توسعه بندر چابهار انجام دهد.

عباس آخوندي با اشاره به اينکه هماکنون فاز اول بندر چابهار 60 درصد پيشرفت داشته است و هند در زمينه تجهيز و توسعه اين بندر چابهار سرمايهگذاري خواهد کرد،گفت: هنديها در مرحله اول 85 ميليون دلار و در مرحله بعد نيز 110 ميليون دلار در بندر چابهار سرمايهگذاري خواهند کرد.

وزير کشتيراني، حملونقل جادهاي و بزرگراههاي جمهوري هند نيز گفت: دولت هند مصمم است طرح توسعه بندر چابهار را بر اساس مدتزمان تفاهمنامه اجرايي کند.

آقاي نيتين گادکاري افزود: آمادگي داريم همکاريهايمان را با جمهوري اسلامي ايران توسعه بدهيم و در زمينه راهآهن نيز سرمايهگذاري کنيم. وزير راه و شهرسازي کشورمان هم گفت: خط آهن چابهار ـ زاهدان به طول 300 کيلومتر آماده سرمايهگذاري است.

گفتني است مجموعههاي تجاري هندي و ايراني خواهند توانست مذاکرات را براي نهايي کردن قرارداد تجاري را آغاز کنند و بر اساس آن شرکتهاي هندي دو اسکله موجود در بندر چابهار را اجاره و براي بهرهبرداري از آنها بهعنوان ترمينال کانتينري و چندمنظوره باري اقدام ميکنند.