هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   208   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

اجاره‌بها با تغییر نرخ تسهیلات بانکی تنظیم شود

سخنگوي دولت با اشاره به اينکه اجارهبها بايد با تغيير نرخ تسهيلات بانکي تنظيم شود، گفت: اينکه تقليل سود بانکي روي اجاره تأثير منفي داشته باشد و اجارهبها را زياد کند، منطقي نيست.

محمدباقر نوبخت درباره اينکه اجاره خانه با کاهش سود سپردهگذاري در بانکها زياد شده، گفت: دو بحث درباره کاهش نرخ سود بانکي داريم. يکي اينکه نرخ تسهيلات مشارکتي را تا سقف 24 درصد تقليل دهيم. برخي نيز 27 و 28 درصد را دراينباره پيشنهاد ميدادند که چهار درصد اين ميزان بهصورت رسمي تقليل يافت و سود سپردهگذاري نيز در حد 2 درصد پايين آمد.

وي افزود: جمعبندي در شوراي پول و اعتبار، قابل دفاع است تا ناگهان شوک به جامعه وارد نکنيم. اينکه تقليل سود روي اجاره تأثير منفي داشته باشد و اجارهبها را زياد کند، منطقي نيست. اتفاقاً اجارهبها را با اين نرخ تنظيم ميکنند. بايد آثار اين کاهش سود را ديد و اگر غيرمنطقي اثر ميگذارد، متناسب با آن سياستگذاري صورت گيرد.