پارک فناوری بر فراز شهر تاریخی

شمار نشریه : 208

در دامنه کوه ابيدوس بر فراز شهري تاريخي در صد کيلومتري شمال ليسبون، معماران پرتغالي خورخه مياله، پروژه پارک فناوري خود را در اطراف يک پلازاي بزرگ به پايان رساندهاند.

ساختار بالايي طرح، همچون ميداني عمومي، با يک قاب چهارطرفه بر فراز چشم اندازهاي طبيعي شهر قرارگرفته و شامل دفاتر اصلي پارک ميباشد.

در سطح زيرين، فضاهاي متفاوت و چندمنظوره در کنار فروشگاهها و رستورانها واقع شدهاست.

ازآنجاکه اين گروه طراحي اين پروژه را در رقابت سال 2010 به دست آورده است؛ در جستجوي طرحي بودهاست که کمترين تأثير را بر فضاي سبز محيط سايت داشته باشد.

يکي ديگر از چالشهاي معمار، ايجاد يک ميدان عمومي در حومه شهر، بدون وجود بافت شهري اطراف بودهاست.

خورخه مياله و گروه طراحي اش به دنبال انواع فضاهاي عمومي به نمونهاي در روستاهاي کوچک پرتغال با نام « تريروس» ميرسند که فضاهاي بزرگ و وسيعي بودهاست که بدون طرح از پيش تعيين شده در ميان فضاهاي ديگر به وجود ميآيد.