پیاده‌سازی طرح‌های حمایتی در ساخت‌وسا

شمار نشریه : 208

عضو کميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي درباره افزايش قيمت مسکن در سال جاري به پيام ساختمان گفت:قيمت مسکن طي سال جاري افزايشيافته ، اما درصد رشد قيمت خيلي بالا نبوده و بخشي از رشد قيمت به دليل گراني نهادههاي توليد مسکن و هزينههاي کارگر بوده است .

سيد محمدحسين مير محمدي افزود:درحاليکه برخي از مواد اوليه ساخت مسکن گران شده ، قيمت سيمان و محصولات فولادي کاهش داشته است لذا رشد قيمت نبايد در بازار رخ ميداد درحاليکه حدود 10 تا 15 درصد قيمت مسکن افزايش داشته است.

وي با اشاره به اينکه يکي از راههاي جلوگيري از افزايش قيمت مسکن پيادهسازي طرحهاي حمايتي در ساختوساز است،خاطرنشان کرد:وزارت راه و شهرسازي قول داده است که مسکن مهر تا پايان امسال به متقاضيان تحويل داده شود لذا اگر چنين  امري اتفاق بي افتد قطعاً شاهد افزايشw قيمتها نخواهيم بود.

مير محمدي با اشاره به مسکن اجتماعي افزود: با اجراي طرحهاي مختلف و متنوع در بخش مسکن ميتوان به نياز و سليقه همه مردم پاسخ داد ،لذا دولت بايد با سرعت نسبت به اجرا کردن صحبتهاي خود اقدام کند تا بازار دچار التهاب نشود.