سوداگران جوسازی کردند، اجاره‌ها گران شد

شمار نشریه : 208

رئيس کميسيون عمران مجلس هرگونه افزايش قيمت زمين و اجاره مسکن بيش از تورم 7/15 درصدي اعلامشده توسط بانک مرکزي را غيرقانوني دانست و خواستار برخورد و نظارت جدي وزارتخانههاي راه وشهرسازي،  و صنعت، معدن و تجارت با سوداگران شد.در حال حاضر سوداگران جوسازي کرده و اجارهها در حال افزايش است .

سيد مهدي هاشمي از کاهش بيشتر نرخ سود بانکي استقبال کرد و دراينباره به پيام ساختمان گفت: اگر کاهش نرخ سود تسهيلات و سپردهها بيشتر از تصميم اخير بانک مرکزي انجام ميشد، بهتر بود. البته شايد بانک مرکزي سياست کاهش تدريجي نرخ سود را دنبال کند که اميدوارم اين اتفاق بيفتد.وي در پيشنهادي خواستار کاهش نرخ سود تسهيلات بخش مسکن شد و افزود: اميدوارم کاهش نرخ سود تسهيلات بانکي در بخش صنعت ساختمان و ساير صنايع کاهش يابد تا سودآوري اين صنايع انگيزه سرمايهگذاري در اين بخشها را به وجود آورد.

رئيس کميسيون عمران مجلس با اشاره به پشت پرده افزايش نرخ اجارهبهاي مسکن گفت: برخي سوداگران مسکن بهمحض اعلام تفاهم نظام بانکي براي کاهش 2 درصدي نرخ سود سپردههاي بانکي و 4 درصدي نرخ سود تسهيلات بانکي با فضاسازي و القاي جو منفي رواني درصدد فروش واحدهاي مسکوني دپو کرده خود با نرخهاي بالاتر هستند؛ سوداگران اين اقدام را در شرايطي به جريان انداختهاند که آثار اين رفتارشان بازار اجارهبهاي مسکن را تحت تأثير قرار دهد.

هاشمي خطاب به متوليان دولتي بازار مسکن خواستار نظارت بيشتر و پيشگيري از افزايش دامنه امواج گراني اجارهبهاي مسکن شد و افزود: مسئولان امر جلوي رشد حبابي و افسارگسيخته قيمت اجارهبها و زمين را بگيرند.