هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   208   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

خــانه تاریک را روشن کـنیـد

يک خانه تاريک خستهکننده به نظر ميرسد اما با چند تغيير ساده ميتوانيد فضاي آن را روشن و جذابتر کنيد.

سقف را سفيد کنيد

سقف تاريک، فضاي خانه را کوچکتر نشان ميدهد. اگر ميخواهيد فضاي اتاقتان را طوري طراحي کنيد که بزرگتر جلوه کند، در اولين قدم بايد سقف را سفيد کنيد. سقفهايي با رنگ چوب تيره، اتاق را تاريک نشان ميدهند.

از رنگهاي روشن استفاده کنيد

رنگها ابزار طراحي فوق العادهاي هستند. اگر شما تمام لوازم خانهتان را به رنگ تيره انتخاب کنيد، فضاي خانه شما خفه به نظر ميرسد. رنگهاي تيره را محدود به يک ديوار خانه کنيد و ديوارهاي ديگر را با لوازمي به رنگ روشن تزيين کنيد.

در انتخاب پرده دقت کنيد

تا جايي که ميتوانيد نور طبيعي را به خانه راه دهيد. از خريد پردههاي کلفت که مانع ورود نور طبيعي به خانه ميشوند، خودداري کنيد. پرده کرکرهاي گزينه خوبي است.

مبلمان خانه را هوشمندانه انتخاب کنيد

مبلمان بزرگ و سنگين، تمام فضا را پر ميکند و موجب تاريکي خانه ميشود. به جاي آن مبلماني سبک انتخاب کنيد. رنگ آنها نيز در تاريکي و روشنايي فضاي خانه تأثير زيادي دارد. بنابراين مبلمان روشن بر مبلمان تيره ارجحيت دارد.

رنگ کف پوش خانه را روشن کنيد

با روشن کردن رنگ کف پوش خانه، فضاي شما بزرگتر و روشنتر ميشود. اگر قادر به تعويض يا رنگ کردن آنها نيستيد، از زيراندازهاي روشن استفاده کنيد.

نور را در فضا پخش کنيد

از سقف و ديوارها براي پخش کردن نور استفاده کنيد. با قرار دادن چند لامپ و منعکس کردن نور آنها بر سطوح مختلف، خانهتان را روشن ترسازيد.

از لامپهاي روشنتر استفاده کنيد

با انتخاب لامپهايي با لومن بيشتر و روشنتر، شدت نور داخل خانه را بيشتر کنيد. لامپ فلورسنت فشرده شده گزينه خوبي است.

آينهها را از ياد نبريد

با قرار دادن يک يا دو آينه در اتاق تاريک، انعکاس نور در فضا بيشتر و در نتيجه خانه روشنتر و بزرگتر به نظر ميآيد. آينههاي بزرگ با قابهاي باريک بهترين انتخاب هستند زيرا بدون اينکه فضايي را اشغال کنند، نور بيشتري به خانه شما ميآورند.

لوازم تزييني را روشن انتخاب کنيد

به لوازم تزييني خانهتان نگاهي بيندازيد. حجم زياد آنها، خانه را کوچک و تاريک نشان ميدهد، بنابراين تا جايي که ميتوانيد تعداد آنها را کم و رنگ آنها را روشن کنيد.

درهاي شيشهاي گزينه مناسبي هستند

اگر ميخواهيد تغييرات زيادي به خانه خود دهيد، به جاي در چوبي يا فلزي، از درهاي شيشهاي استفاده کنيد تا نور طبيعي داخل خانه را افزايش دهد.