هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   208   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

اما و اگرهای استیضاح وزیر راه و شهـرسازی

درحاليکه طرح استيضاح وزير راه و شهرسازي با 24 امضا تقديم هيئترئيسه شده است اجراي اين همچنان با مخالفتهاي چندي از سوي نمايندگان روبهروست.

به گزارش پيام ساختمان عضو کميسيون برنامهوبودجه مجلس گفت: استيضاح وزير راه با 24 امضا به هيئترئيسه مجلس تحويلشده اما هيئترئيسه با حمايتهاي ناصواب خود از وزير، مقابل استيضاح مقاومت ميکند.

موسيالرضا ثروتي همچنين اظهار داشت: وزير راه قول و وعده ميدهد اما عمل نميکند؛ امروز نه مشکل مسکن و نه مشکل پروازها حلشده و مشکلات عمراني همچنان پابرجاست.

ثروتي خاطرنشان کرد: جلسه مشترکي را با حضور استيضاحکنندگان و رئيس مجلس و شخص وزير راه داشتيم و استيضاحکنندگان يک جلسه ديگر نيز با حضور نايبرئيس مجلس و وزير راه برگزار کردند و در همه جلسات تنها قول و وعدهووعيد از سوي وزير به نمايندگان داده شد و اين جلسات هيچ نتيجهاي را در پي نداشت. وي گفت: ما بر استيضاح وزير راه اصرار داريم اما اين هيئترئيسه مجلس مقابل استيضاح مقاومت ميکند.

استيضاح وزير پله آخر است

عضو کميسيون برنامهوبودجه با بيان اينکه اعتقادي به استيضاح وزير راه و شهرسازي ندارم، گفت: استيضاح وزير پله آخر است و نبايد بدون بررسي و کار کارشناسي موضوع استيضاح را مطرح کرد.

به گزارش پيام ساختمان، محمد سقايي با اشاره به عدم نقدينگي در دولت براي اختصاص به پروژههاي عمراني، گفت: درحاليکه دولت در تنگناي شديد مالي قرار دارد، سالانه 50 هزار ميليارد تومان تحت عنوان يارانه به کشور پمپاژ ميشود.

نماينده استان فارس درباره موضوع اخير مطرحشده در مجلس مبني بر استيضاح وزير راه و شهرسازي، گفت: معتقدم اگر از فرمايشات مقام معظم رهبري تبعيت ميکنيم که بر همه تکليف شده بايد اين توصيهها را سرلوحه کار خود قرار دهيم و قبل از اينکه يک وزير را به استيضاح بکشانيم اول مشکلات را مطرح و اگر پاسخي دريافت نکرديم سؤال کنيم و اگر جوابي حاصل نشد اقدام به استيضاح کنيم نه اينکه در ابتداي کار به پله آخر جهش کنيم.

استيضاح، ابزار پيگيري مطالبات شخصي و منطقهاي

عضو کميسيون اقتصادي مجلس درباره استيضاح وزير راه و شهرسازي گفت: اين استيضاح بيشتر از اينکه خيرخواهانه و با استدلال و منطق باشد، سياسي است.

ابراهيم نکو با بيان اينکه برخي نمايندگان براي پيگيري مطالبات شخصي و منطقهاي از چماق استيضاح استفاده ميکنند، اظهار داشت:  از آنجايي که نزديک به انتخابات مجلس هستيم بيشتر افراد در اين استيضاح به دنبال مسائل شخصي و يا منطقهاي خود هستند و موضوع استيضاح را به اين دليل پيگيري ميکنند.

وي با بيان اينکه افرادي که مسائل شخصي خود را در مجلس دنبال ميکنند امروز صحنهگردان مجلس شدهاند، گفت: نمايندگاني که به دنبال مسائل شخصي و منطقهاي خود هستند اين موضوع را پيگيري ميکنند و اگر خواستههايشان برآورده نشود تلاش ميکنند که حتماً استيضاح وزير راه عملي شود.