اولین کنفرانس ملی معماری و شهرسازی پایدار برگزار می شود

شمار نشریه : 208

اولين کنفرانس ملي معماري شهرسازي پايدار با رويکرد انسان و محيط 24 ارديبهشتماه در سالن اجتماعات دانشگاه آزاد اسلامي واحد اردبيل برگزار ميشود. 

به گزارش پيام ساختمان، جواد جوان مجيدي، دبير کل کنفرانس ملي معماري و شهرسازي پايدار گفت: آشنايي با آخرين دستاوردهاي علمي و جديدترين متدهاي پژوهشي انجاميافته در پايداري معماري و شهرسازي از مهمترين اهداف اين کنفرانس است.

وي با اشاره به اينکه وجه گسترده امروزي به پايداري در فضاهاي انساني و ضرورت شناخت ابعاد مختلف و عميق آن در زندگي جوامع انساني مسئلهاي است که پرداخت به آن و اهميت اين امر را بيشتر ميکند، تصريح کرد: عليرغم پژوهشها و مطالعات صورت گرفته در پايداري، ابعاد وسيع آن ايجاب ميکند تا پرداخت و تعمق هر چه بيشتري در اين موضوع صورت گيرد.

جوان مجيدي با بيان اين مطلب که کنفرانس حاضر با هدف شناخت و بررسي دستاوردهاي علاقهمندان حوزه پايداري در معماري و شهرسازي و با در نظر گرفتن رويکردهاي جديد و دستاوردهاي پژوهشگران و طراحان مختلف شکلگرفته است، خاطرنشان کرد: ابعاد اجتماعي، اقتصادي و محيطي پايداري، بهرهگيري از فناوريهاي نوين در معماري و شهرسازي پايدار و ساير محور ويژه پايداري در معماري و شهرسازي در اردبيل از محورهاي اين کنفرانس است.

دبيرکل کنفرانس ملي معماري و شهرسازي پايدار، ادامه داد: توجه بيشتر انديشمندان بهضرورت فرهنگ توسعه پايدار و توسعه آموزش و پژوهش اين حوزه در ادبيات تخصصي، فراهمسازي بستر مناسب براي انتقال دانش و تجربيات كشورهاي مختلف و ارائه راهبردها و راهکارهاي تحقق نظريههاي پايداري در معماري و شهرسازي و شناخت ارزشها و الگوهاي مناسب از اهداف اين کنفرانس است.

جوان مجيدي با اعلام اين مطلب که دستيابي به راهکارهاي مناسب توسعه پايدار در بخش  معماري و شهرسازي از ديگر اهداف اين کنفرانس است، دکتر قاسم مطلبي، عضو هيئتعلمي دانشگاه تهران، مهندس فرهاد احمدي، عضو هيئتعلمي دانشگاه شهيد بهشتي و دکتر مجيد مفيدي شميراني، عضو هيئتعلمي دانشگاه علم و صنعت را از سخنرانان ويژه همايش معرفي کرد و افزود: مديران شهري در ارتباط با معماري و شهرسازي نيز از ميهمانان اين کنفرانس خواهند بود تا با آخرين يافتههاي معماري و شهرسازي آشنا شوند.