هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   208   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

انتشار 10000 ميليارد ريال اوراق مشاركت ريالي و صكوك براي طرح‌هاي راه وشهرسازي

معاون اول رئيسجمهور در آييننامه اجرايي بند ز تبصره 6 مادهواحده قانون بودجه سال 94 كل كشور، علاوه بر بند ل مادهواحده قانون بودجه مبني بر انتشار اوراق مشاركت به ميزان پانزده هزار ميليارد ريال براي اجراي طرحهاي آزادراهها و خطوط ريلي، انتشار 10000 ميليارد ريال اوراق مشاركت ريالي و صكوك براي اجراي طرحهاي راه و شهرسازي را ابلاغ كرد.

به گزارش مركز روابط عمومي و اطلاعرساني وزارت راه و شهرسازي، معاون اول رئيسجمهور با ابلاغ آييننامه اجرايي بند "ز" تبصره "6" مادهواحده قانون بودجه سال 94 كل كشور"2" تصريح كرد: در اجراي بند "الف" تبصره "6" مادهواحده قانون بودجه سال 94 كل كشور با ناشران (شركتهاي تابعه وزارت راه و شهرسازي) اجازه دادهشده است مبلغ 10 هزار ميليارد ريال اوراق مشاركت ريالي و صكوك (اوراق بهادار اسلامي) بهمنظور اجراي طرحها با تضمين خود منتشر كند.

بر اساس آييننامه اجرايي بند "ز" تبصره "6" ناشران (شركتهاي تابعه وزارت راه و شهرسازي) مکلفاند فهرست طرحهاي متقاضي استفاده از منابع حاصل از فروش اوراق مشاركت و يا صكوك را ظرف 20 روز پس از ابلاغ اين آييننامه از طريق بالاترين مقام دستگاه اجرايي ذيربط براي تصويب شوراي اقتصاد ارائه نمايد.

بر اساس ماده "7 اين آييننامه، ارائه مدارك و مستندات مورد درخواست بانك مركزي از ناشر، موافقت اوليه انتشار اوراق مشاركت و يا صكوك ظرف يك هفته صادر ميشود و ناشر ظرف 20 روز از زمان دريافت موافقت اوليه مكلف به انتخاب بانك يا بانكهاي عامل خواهد بود.

اوراق مشاركت و صكوك منتشرشده موضوع اين آييننامه از پرداخت هرگونه ماليات معاف بوده و نرخ سود عليالحساب اوراق مشاركت و اجاره صكوك بر اساس مصوبات شوراي پول و اعتبار تعيين ميشود.

با پذيرش اين دسته از اوراق مشاركت و صكوك در سازمان بورس و اوراق بهادار، معاملات ثانويه آن تابع شرايط سازمان مذكور خواهد بود.