رئیس دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران: معماری نیاز به انقلاب نگرشی دارد

شمار نشریه : 208

رئيس دانشکده هنرهاي زيباي دانشگاه تهران گفت: رشته معماري نياز به يک انقلاب نگرشي دارد.

دکتر فرح حبيب در نخستين گردهمايي و نمايشگاه آثار معماران در سالن آمفيتئاتر جهاد دانشگاهي خوزستان در اهواز اظهار داشت: برخي اساتيد تلاشهاي زيادي در زمينه علم معماري انجام دادهاند اما محدود است و هنوز جاي کار دارد.

وي با بيان اينکه معماري يک رشته جامعالعلوم است و تمامي زمينهها را در بر ميگيرد، افزود: معماري فرارشته اي است و رابطه انسان با انسان، انسان با محيط و انسان با شهر را ميتواند نشان دهد. حبيب ادامه داد: اگر معماري در شهر نابخردانه باشد پايداري شهر را به خطر مياندازد و ما بايد ويژگيها و هويت معماري ايراني را بايد بشناسيم و آن را حفظ نماييم.

رئيس دانشکده هنرهاي زيباي دانشگاه تهران گفت: معماران بايد فضايي خلق کنند که وقتي در آن فضا قرار ميگيريم احساس خوشايندي فراتر از يک سرپناه به ما دست دهد. اين استاد دانشگاه اضافه کرد: ارزش مدارس معماري در ساختوساز و شکلگيري شهرها مشهود است و يک مکتب و يک مدرسه معماري ميتواند چهره شهرها و زندگي مردم را متحول کند.

وي ادامه داد: معماري با پژوهش پيوند دارد و براي انجام هر کاري در اين رشته، بايد زيرساختهاي پژوهشي آن شکل گيرد.

عضو هيئتعلمي دانشگاه تهران با تأکيد بر اينکه معماران امروز ما بايد به دنبال سبک باشند، گفت: با وجود آمار بالاي دانشآموختگان معماري ، اما هنوز معمار نخبه در جامعه نداريم.