هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   208   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

از معماری شاخص تاریخی استفاده می‌شود

معاون شهرسازي و معماري وزير راه و شهرسازي گفت: از معماري بناهاي تاريخي که داراي ويژگيها و خصوصيات مهم فني و مهندسي باشد در ساختوسازهاي شهرهاي کشور استفاده ميشود.

پيروز حناچي در جشنواره ملي خليجفارس در بوشهر اظهار کرد: به سبب ناپايداري وضعيت معماري و زيستمحيطي شهري که در کشور وجود دارد، نميتوان مديريتي در حوزه شهري ارائه داد.

وي تصريح کرد: شرايط نامناسب ساختوسازها و وضعيت نامطلوب زيستمحيطي کيفيت زندگي شهري را کاهش داده بهگونهاي که استاندارد شرايط زندگي در شهرها کاهشيافته است.

حناچي با بيان اينکه شهرها همه شبيه به هم شدهاند، گفت: يکي از چالشهاي مهم در شهرها و مناطق روستايي اين است که همه شهرها و روستاها شبيه به هم شده که اين خود يک چالش جدي محسوب ميشود.

حناچي با تأکيد بر توجه به معماري و تنوع فرهنگي گذشته مناطق افزود: در کشور تنوع معماري بناهاي تاريخي بسيار زياد است بهگونهاي که در حوزه خليجفارس از خرمشهر تا چابهار معماريهاي خاصي در بنادر وجود دارد که اين معماريها بنا به فرهنگ مناطق و بنادر تغيير ميکند.

وي با بيان اينکه تمدن زندگي شهرنشيني در کشور مربوط به شش هزار سال پيش است، اظهار کرد: بايد معماري دورهاي گذشته بهويژه بعد از اسلام موردتوجه قرار بگيرد و به معماري ايراني اسلامي توجه شود.

حناچي با اشاره به اينکه تمدن اسلامي بخشي از معماري کشور است، بيان کرد: نقش ما در جهان اسلام با وجود آثار مکتوب و ظرفيتهايي که در موزهها وجود دارد نشاندهنده جايگاه معماري ايران در دوران گذشته است.

وي با تأکيد بر توجه به معماري اسلامي در شهرسازي گفت: معماري بناهاي گذشته که داراي ويژگيها و خصوصيات مهم فني و مهندسي است در ساختار بناهاي شهري در کشور به کار گرفته ميشود.