هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   208   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

فرامـوشـی مـعمـاری بـومـی

يکي از معضلات معماري حال حاضر ما فراموشي معماري اقليمي و بومي است، در حالي که استفاده  از معماري بومي و سبز منجر به مصرف کمتر انرژي خواهد شد . شاهد اين هستيم که خانه ها با رديفي از بتن، آهن و آجر ساخته شده اند ، با حياط هايي كه به علت كوتاه بودن ديوارهايشان، از يك سو قادر به ايجاد سايه مناسب نيستند و نمي توانند از بنا، در مقابل وزش باد شديد و نور زياد خورشيد محافظت نمايند و شرايط نامساعدي براي ساكنين به وجود مي آورند. از سوي ديگر به كارگيري ديوارها و سقف هاي با ضخامت كم كه در مقابل موقعيت خاص اين منطقه، هيچ مقاومتي ندارد و همچنين استفاده از قير سياه رنگ بر روي پشت بام ها كه به علت تيرگي رنگ موجب افزايش دما در فصل تابستان و به جهت انتقال حرارت از طريق بام موجب کاهش دما در فصل زمستان در داخل خانه مي شود و در نهايت به كارگيري وسايل گرم كننده با مصرف انرژي فسيلي و دستگاه هاي خنك كننده اي كه به علت دماي نامناسب فضاهاي داخلي در فصول مختلف مورد استفاده قرار مي گيرند، به طور كلي بايستي بيان نمود كه معماري جديد با شيوه ساخت ناهماهنگ با اقليم از يك سو موجب عدم آسايش ساكنين و از سوي ديگر با استفاده نامناسب از مصالح و افزايش مصرف انرژي فسيلي، معماري پايداري را كه در گذشته وجود داشته، مد نظر قرار نداده است. به جا خواهد بود برنامه ريزان و متوليان امر با تلفيقي از معماري مدرن و معماري اقليمي و بومي، بستر يک معماري پايدار و سبز را فراهم سازند و به زندگي بي روح و آشفته شهروندان روح و طراوت لازم ببخشند.