هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   156   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

برگزاری جایزه دو سالانه کتاب معماری و شهرسازی

جایزه دو سالانه کتاب معماری و شهرسازی توسط موسسه مطالعاتی فرزان با همکاری کانون دانشجویان و همکاران دکتر منوچهر مزینی و انجمن مفاخر معماری ایران برگزار میشود. دومین دوره اهداي جوایز به کتاب برگزیده دوسالانه معماری و شهرسازی توسط موسسه مطالعاتی فرزان با همکاری کانون دانشجویان و همکاران دکتر منوچهر مزینی و انجمن مفاخر معماری ایران همزمان با روز جهانی کتاب (4 اردیبهشت ماه) برگزار خواهد شد.