هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   208   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

صرفه جويي با جوش سر به سر ميلگرد

  با توجه به اينکه در ساختمان آرماتوربندي به طريق سنتي و «اورلپ» هنوز انجام ميشود، بخش قابلتوجهي از ميلگرد هدر ميرود، بدين منظور روش جوشکاري سربهسر ميلگرد وارد صنعت ساختمان شد. در اين جوشکاري به دليل اتصال سربهسر ميلگردها نهتنها در مصرف ميلگرد صرفهجويي ميشود، بلکه مقاومت مقطع جوش حتي 25 درصد بالاتر از ساير قسمتهاي ميلگرد خواهد شد.

 سيامک صراف، مديرعامل شرکت بازرگاني صراف آفتاب تابان است که از زمان آغاز فعاليت در زمينه اجراي جوشکاري سربهسر ميلگرد تاکنون توانسته جايگاه مطلوبي را در صنعت ساختمان کسب کند. بهمنظور آشنايي بيشتر با اين نوع جوشکاري و مزاياي آن و  همچنين آگاهي از مشکلات فعالان اين صنعت گفتگويي با وي ترتيب دادهايم که در زير ميخوانيد:

پيام ساختمان: در خصوص زمينه فعاليت صخود، توضيحاتي براي مخاطبان بيان کنيد.؟

شرکت ما شرکت سرمايهگذاري خارجي در ايران است. زماني که تحريمها شروعشده بود، دکتر عراقچي سفير ايران در ژاپن بود و به دليل ارتباطي که با ايشان داشتيم از ما خواستند در زمينه فناوريهاي نوين در ايران فعاليت کنيم. بنابراين بنده که 24 سال به ايران نيامده بودم، تصميم گرفتم بعد از تحقيقات وارد کشور شوم تا پل ارتباطي بين ايران و ژاپن باشم. کار از سال 88 شروع شد و تصور ما اين بود که تحت ليسانس ژاپن بتوانيم دستگاهها را در ايران توليد کنيم اما متأسفانه به دليل عدمحمايتها مجبور شديم اين دستگاهها را فقط در ايران بفروشيم. در ادامه به کار اجرايي جوشکاري هم پرداختيم و در حال حاضر روزانه ميتوانيم 2000 اتصال جوش سربهسر را در هر نقطه از ايران انجام دهيم و کارآفريني بزرگي در اين زمينه صورت گرفته است.

پيام ساختمان: وضعيت اين نوع جوشکاري را در ايران چگونه  ارزيابي ميکنيد؟

متأسفانه برخي از شرکتهاي داخلي براي اينکه ما را دور بزنند، شروع به ايميل زدن و ايجاد ارتباط جهت خريد با شرکت ژاپني کردند غافل از اينکه تمام ايميلها دست بنده ميرسيد. درحاليکه اگر با خودمان مشاوره ميکردند آنها را راهنمايي ميکرديم. ما تنها شرکت داراي تأييديه فني مرکز تحقيقات راه، مسکن و شهرسازي هستيم. اغلب دستگاههايي که در ايران توليد ميشود به دليل مدتزمان زيادي که ميلگرد را گرم ميکنند، باعث شکنندگي آن ميشوند و کيفيت لازم را ندارند. نکته ديگر اينکه دستگاههاي ما بهگونهاي تنظيمشده که بهصورت خودکار، کار را با کيفيت بالا انجام ميدهند چون وابسته به کاربر نيست و ضريب خطاي آن بسيار پايين است. لازم به ذکر است اين شرکت کليه دستگاههاي چيني را ازلحاظ فني قابلاطمينان نميداند چون ما آزمايشهاي لازم بر روي آنها در ژاپن انجام دادهايم و غيرقابل استفاده هستند. ضمناً در نظر داشته باشيد که گروهي جديداً اعلام کردهاند که دستگاه ژاپني دارند و اين غيرممکن است چون تنها شرکتي که در ژاپن مجوز توليد دستگاه جوش ميلگرد را دارد، شرکت دايا مي باشد.

پيام ساختمان: جوش سربهسر چه مزايايي دارد؟

زماني که دستگاه در ژاپن توليد شد، هدف اين بود که سازه در برابر زلزله مستحکمتر شود. خوشبختانه نقطه اتصال حتي 25 درصد از ميلگرد مقاومت بيشتري دارد. علاوه بر اين باعث کاهش 20 درصدي مصرف ميلگرد ميشود. همچنين در اين نوع اتصال نياز به نيروي انساني هم بهشدت کاهش مييابد.

پيام ساختمان: کيفيت ميلگرد داخل ايران چقدر با ژاپن متفاوت است؟

در کشور ژاپن تمام ميلگردها بهصورت استاندارد توليد ميشوند اما در کشور ما استانداردي براي آن تعريفنشده است. حتي متأسفانه ميلگردهاي بازيافتي هم در کشور توليد ميشود که بهوضوح ميتوان ترکهاي سطح آن را مشاهده کرد.

پيام ساختمان: اگر دستگاههاي جوش سربهسر ميلگرد در ايران با مشکل مواجه شود، چه اقدامي براي رفع ايراد آن انجام ميدهيد؟

خوشبختانه از سال 88 که فعاليتمان را شروع کردهايم مورد خاصي شاهد نبوديم. فقط يک مورد پيش آمد که در اثر نوسانات برق شرکت خريدار، دستگاه الکتروموتور سوخته بود که در ايران ميتوانستيم با 80 هزار تومان آرميچر بندي کرده يا موتورش را تعويض کنيم که ما بر طبق خواسته شرکت اقدام به تعويض موتور کرديم. ضمناً در حال حاضر دفتر فني اين شرکت با کليه قطعات يدکي طبق آموزشي که از گروه ژاپني ديدهاند آماده تعميرات و خدماترساني بهموقع با بهترين کيفيت تحت ليسانس ژاپن هستند. لازم به ذکر است اين شرکت با شرکت ديگري همکاري نداشته و ندارد.

پيام ساختمان: انتقادي به شرکتهاي داخل ايران داريد؟

برخي از شرکتها شروع به تخريب ما کردهاند و عنوان ميکنند که در ژاپن زلزله آمده و ساختمانها از محل جوش دچار مشکل شدهاند. درحاليکه اگر زلزله 8/7 ريشتري کوبه در ايران ميآمد، 80 درصد ساختمانها را با خاک يکسان ميکرد. اين زلزله نهتنها ميلگردها را بلکه تيرآهنها را بهاندازه 90 درجه خم کرده بود. بنابراين هر آهني در اين زلزله خم ميشود و ميشکند و دال بر بد بودن جوش نيست. خواهشمندم اگر ميخواهند مطلبي بنويسند، بيشتر تحقيق کنند. جوش سربهسر در کشوري مانند ژاپن که بيشترين ميزان زلزله را دارد، داراي تأييديه است. از مهندسين عزيز هم تقاضا داريم که در زمان اجرا و آزمايش از دستگاه جوش ژاپني اطمينان حاصل کنند چون متأسفانه بعضي از افراد دستگاههاي ژاپني را جهت انجام آزمايشهاي اوليه نشان ميدهند ولي بعداً از دستگاههاي چيني استفاده ميکنند.