هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   208   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

تدوین رژیم پس انداز با نظام بانکی ناکار‌‌‌‌‌‌آمد

يک کارشناس اقتصادي با اشاره به پيشنهاد وزير راه و شهرسازي مبني بر ايجاد رژيم معين و مشخص پسانداز خريد مسکن گفت: بازپرداخت تسهيلات اثرگذار خريد واحد مسکوني بايد بالاي 20 سال باشد که نظام بانکي ما قادر به تحمل اين زمان نيست.

بهاءالدين حسيني هاشمي   اظهار کرد: اين پيشنهاد، ايده خوبي است که بتوان در کشور يک رژيم جامع پسانداز خريد مسکن که منتهي به پرداخت تسهيلات و وامهاي رهني بلندمدت شود، به راه انداخت.وي با تأکيد بر ناکارآمد بودن نظام بانکي در پرداخت اين نوع تسهيلات گفت: ازآنجاکه بازپرداخت تسهيلات خريد مسکن بايد بالاي 20 سال باشد تا خريدار واحد مسکوني بتواند با استفاده از درآمدهاي بعدي خود، اقساط آن را بپردازد، بنابراين بانکهاي ما اين ريسک طولاني را نميپذيرند.

اين کارشناس اقتصادي تسهيلات اثرگذار خريد مسکن را وامهايي که پوشش 80 درصدي ارزش ملک را در بر داشته باشند، عنوان و خاطرنشان کرد: در يک نظام بانکي با ساختار سالم، پرداخت اين نوع تسهيلات ريسکي ندارد چون با توجه به ارزش ذاتي ملک، در رهن بانک بودن واحد مسکوني ميتواند ضمانت بازپرداخت اقساط باشد اما در ساختار بيمار بانکي ايران که همه نهادهاي مالي به دنبال بازگشت سريع سود سرمايههاي خود هستند، تحمل اين مدتزماني امکانپذير نيست. 

حسيني که پيش تر مديرعامل سابق بانک سرمايه و صادرات بوده، ساير مشکلات نظام بانکي ايران را مسائلي همچون کمبود سرمايه در گردش، معوقات بانکي بالا، طلبهاي گسترده از دولت و شرکتهاي دولتي، غير شفاف بودن ساختار سرمايهاي ذکر کرد و افزود: ريسکپذيريهاي مختلف حاکم بر نظام سرمايه کشور از قبيل ريسک نرخ ارز، ريسک نرخ بهره دستوري و ريسک مسائل سياسي داخلي و بينالمللي اجازه سرمايهگذاري بانکها در پرداخت تسهيلات بلندمدت بهخصوص تسهيلات خريد مسکن را نميدهد.

 وي وجود بازارهاي غيررسمي رقيب در کنار بازار رهني مانند بازارهاي سوداگرانه معاملات مسکن لوکس، ارز و سکه و طلا که معمولاً پاسخگوي سود فراوان در دورههاي زماني کوتاهمدت است را ديگر عامل ناتواني بانکها در سرمايهگذاري در بازار رهني دانست و ادامه داد: عدم دسترسي بانکهاي ايران بهنظام بينالمللي بانکي و منابع تسهيلاتي ارزانقيمت خارجي که نرخهاي بهره پاييني در قبال وامهاي سنگين دريافت ميکنند، از ديگر معضلاتي هستند که سبب ميشوند تا بانکها در ايران تمايلي به پرداخت وامهاي اثرگذار خريد مسکن با بازپرداخت طولانيمدت نداشته باشند. به گفته اين فعال شبکه بانکي، اين شبکه عملاً توانايي سرمايهگذاري در بازار رهني و پرداخت تسهيلات بلندمدت خريد مسکن با استفاده از پساندازهاي خرد و سرمايهگذاريهاي کوچک و کوتاهمدت مردم را ندارد.