هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   208   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

نرخ اجاره آپارتمان 50 متری در تهران

در حالي با نزديک شدن به فصل اجاره، متقاضيان نگران افزايش قيمتها در اين بخش هستند که بخش زيادي از اجارهنشينان به واحدهاي کوچکتر در محلههاي پايينتر کوچ کردهاند. افزايش سالانه اجارهبها موجب کاهش توان مالي مستأجران شده و آنها بايد هرساله مبلغ نسبتاً زيادي را به اجاره سال گذشته اضافه کنند که اين موضوع موجب کاهش توان مالي خانوارها و اجاره واحدهاي کوچکتر در محلههاي پايينتر شده که اين موضوع با توجه به نزديک شدن به فصل اجاره، نگراني بيشتري را در ميان متقاضيان بازار مسکن به وجود آورده است. 

حتي برخي از افرادي که براي اشتغال، برخي آپارتمانهاي اداري يا مسکوني را اجاره ميکنند هم به دليل افزايش اجارهبهاي ساليانه مجبور به تعطيل کردن شغل ميشوند؛ بهخصوص زنان که براي کمکهزينه خانواده به راهاندازي يک شغل ميپردازند اما پس از مدتي اجارههاي سنگين موجب تعطيلي شغل آنها شده و خانواده يکي از منابع درآمدي خود را از دست ميدهد، بنابراين براي اين دسته از متقاضيان هم خريد يک ملک ميتواند به معناي نجات شغل آنها باشد. 

 در حال حاضر کاهش 70 درصدي ساختوساز در نيمه دوم سال گذشته که با وضعيت کنوني احتمال ادامه آن در سال جاري وجود دارد، موجب بيشتر شدن رکود مسکن و افزايش اجارهبها خواهد شد و فشار بيشتري را بر مستأجران و متقاضيان مسکن ميآورد.  در واقع متقاضياني که نياز آنها در سالهاي گذشته تأمين نشده هنوز هم در بازار اجاره حضور دارند و توان پرداخت اجارهبهاي آنها هم در اين سالها کاهشيافته است بنابراين هرساله براي اين تعداد از مستأجران، وضعيت از سال پيش از آن، سختتر ميشود.

قيمت اجاره آپارتمانهاي 50 متري کمتر از 10 سال ساخت در نقاط مختلف تهران براي اطلاع مخاطبان آمده است: