نرخ کهکشانی آپارتمان‌های مبله پایتخت

شمار نشریه : 208

در شهرهاي توريستي و پر رفتوآمد، ديدن آپارتمانهاي داراي وسايل يا بهاصطلاح مبله که براي اجاره گذاشتهشدهاند،کاملاً طبيعي است اما وجود اين خانهها در شهرهاي بزرگي همچون تهران که داراي هتلها و مسافرخانههاي زيادي جهت اقامت مسافران است، کمي متفاوت به نظر ميرسد، زيرا بسياري از افراد که قصد زندگي کردن بهصورت دائم و بلندمدت در تهران را دارند نيز اين خانهها را اجاره ميکنند.

در پايتخت بسياري از خانهها بهصورت روزانه، هفتگي، ماهانه و حتي گاهي بهصورت بلندمدت اجاره داده ميشوند. با توجه به اطلاعات بسياري از سايتهاي آنلاين، خانههاي مبله به دو گروه تقسيم ميشوند، که در بالاي يک گروه نوشتهشده، مخصوص ميهمانان خارجي. به گفته يکي از اجاره دهندگان، اين خانهها به ايرانيها نيز اجاره داده ميشود، اما اولويت با ميهمانان خارجي است.

اينجا اجارهها روزانه است

 به گفته يکي از اجارهدهندگان خانههاي مبله در شمال تهران، کساني که قصد اجاره اين خانهها را بهصورت کوتاهمدت يعني روزانه يا هفتگي دارند، کل مبلغ را پرداخت کرده و تنها مدرکي مانند کارت ملي يا شناسنامه از آنها دريافت ميشود، اما کساني که قصد اجاره اين خانهها را بهصورت ماهانه دارند، علاوه بر پرداخت کل هزينه يک ماه، بايد قراردادي نيز ميان آنها نوشته شود.همچنين کساني که قصد دارند اين خانهها را بهصورت سالانه اجاره کنند، همانند اجاره ساير خانهها، مبلغي را بهعنوان وديعه پرداخت کرده و اجارهاي را نيز ماهبهماه پرداخت ميکنند و قراردادي ميان آنها بسته ميشود.

 يکي ديگر از اين موجران گفت:آنها جايي بهعنوان املاک ندارند و مشتريان بهصورت اينترنتي و در سايت آنها خانه موردنظر را انتخاب کرده و بعد از ديدن ملک، در صورت موافقت، در همانجا با صاحبخانه بهصورت کتبي قرارداد ميبندند.

اجاره 50ميليوني

يکي ديگر از اجاره دهندگان در پاسخ به اين سؤال، که بيشترين قيمت اجاره يک روز خانه مبله در تهران چقدر است؟ پاسخ داد: در تهران، بيشترين قيمت وجود ندارد. او گفت: من خانه مسکوني در تهران سراغ دارم که ماهي 50 ميليون تومان اجاره داده ميشود که داراي مساحت بيش از 1000 متر است. او گفت: علاوه بر متراژ و موقعيت مکاني ملک، وسايل ديگري از قبيل، پارکينگ، سونا، جکوزي، وسايل سرمايش و گرمايشي، مبلمانها و سرويسهاي خواب و سرويسهاي بهداشتي، اينترنت در ميزان اجاره ملک تأثير ميگذارد.