مراحل دریافت سند تک برگی

شمار نشریه : 208

چند سالي است كه بحث تعويض اسناد قديمي با سندهاي جديد مطرح شده است؛ اسناد منگوله دار قديمي به اسناد تك برگي تبديل ميشوند كه هريك ويژگيهاي خاص خود را دارد. تبديل سند و دريافت سند جديد كار چندان دشواري نيست. كافي است مراحل زير را بخوانيد تا به خوبي دستتان بيايد كه براي انجام اين تغيير در سندهاي ملكي خود، بايد چه اقداماتي انجام دهيد. يادتان باشد در حال حاضر تبديل سندهاي قديمي به سندهاي تک برگي، اجباري شدهاست. در اين مطلب ما به شما ميگوييم که چگونه براي انجام اين کار اقدام کنيد:

گام اول

مراجعه به دفاتر ثبت

در اين مورد دو حالت وجود دارد؛ يا شما يك سند منگوله دار قديمي داريد و ميخواهيد سند جديد بگيريد يا اينكه يك ملك جديد خريدهايد و بايد سندتان را با نام جديد تغيير دهيد. در حالت اول نيازي به رفتن به دفاتر ثبت نيست و يك راست به اداره ثبت املاك برويد ولي در حالت دوم ابتدا بايد به يكي از دفاتر ثبت اسناد مراجعه كنيد. هنگام معامله يك ملك يا زمين با هر نوع كاربرياي كه داشته باشد نخستين قدم بعد از توافقهاي اوليه مراجعه به يك دفتر ثبت اسناد رسمي است تا معامله انجام شده در اين دفتر ثبت شود. خريدار و فروشنده بايد هر دو در دفتر ثبت حضور داشته باشند و مدارك هويتي خود را بياورند. درصورتي که مالك يك ملك اشخاص حقوقي باشند شماره ثبت حقوقي آن و ساير مدارك براي انتقال سند مورد نياز است.

گام دوم

استعلام سند قديمي

دفتر ثبت اسناد رسمي قبل از اينكه براي انتقال سند اقدام كند، فهرستي از استعلامها را از فروشنده يا همان صاحب فعلي سند دريافت ميكند. نخستين استعلام مربوط به سند است. اين استعلام توسط خود اداره ثبت و به صورت مكانيزه انجام ميشود. تا رسيدن جواب اين استعلام 2 روز زمان موردنياز است. در اين استعلام دفتر ثبت اسناد درمي يابد كه آيا ملك يا زميني كه فروخته ميشود قبلا به شخص ديگري فروخته شده يا نه و اينكه آيا اين سند اصطلاحا در بند نيست و آزاد است يا خير. سندهايي كه در گرو بانك و يا زندان و... باشند تا پيش از آزاد نكردن آن قابل انتقال نيستند. مسلما در اين شرايط سند جديدي هم برايشان صادر نميشود و بايد ابتدا اين موانع برطرف شود.

گام سوم

تسويه حساب شهرداري

سندي كه به شخص ديگري واگذار و در واقع معامله ميشود بايد از قبل بدهيهاي خود را به شهرداري تسويه كرده باشد. يكي از مدارك مورد نياز براي اثبات اين تسويه حسابها، ارائه گواهي پايان كار شهرداري است. اين گواهي نشان ميدهد كه خانه يا ملك موردنظر عوارض و ماليات خود را پرداخت كرده و سند آن مشكلي ندارد. گواهي بعدي هم كه در مورد زمينهاي مورد معامله نياز هست، ارائه نامه از سازمان نوسازي است و تعيين تكليف كاربري آنكه آيا تجاري است يا مسكوني يا اداري و.... ملكهاي تجاري و صنعتي علاوه بر اين دو گواهي، بايد نامه سازمان تأمين اجتماعي مبني بر تسويه حساب با اين سازمان را هم هنگام خريدوفروش داشته باشند.

گام چهارم

انتقال سند در دفتر

همه گواهيها و نامههاي تسويه حساب از راه رسيده و دو طرف هم بر سر خريدوفروش ملك يا زمين موردنظر به توافق رسيدهاند. مدارك لازم ارائه شده و همه چيز براي انتقال مالكيت آمادهاست. نقل وانتقال سندهاي دفترچهاي در داخل خود دفترچه نوشته ميشوند اما سندهاي تك برگي اينگونه نيستند. به هرحال نقل وانتقال انجام شده پس از تعيين موعد مقرر در داخل سند دفترچهاي وارد ميشوند. دفتر ثبت اسناد به صورت مكانيزه خلاصهاي از نقل وانتقال انجام شده را به اداره ثبت ناحيه موردنظر ارسال ميكند. حالا بايد با سند قديمي راهي ادارههاي ثبت شويد تا بتوانيد سند جديد بگيريد. كساني كه خريدوفروش نكردهاند و سند قديمي دارند، از اين مرحله به بعد براي دريافت سند جديد بايد همراه شوند.

گام پنجم

مراجعه به اداره ثبت

وقت آن رسيده كه به اداره ثبت ناحيه مربوطه مراجعه كنيد و براي دريافت سند تک برگي مخصوص به ملك يا زمين موردنظر درخواست خود را ارائه دهيد. اداره ثبت املاك در شهرهاي مختلف قرار دارد و در شهرهاي بزرگي مثل تهران هم چند اداره ثبت براي مراجعه در نظر گرفته شدهاست. فرم درخواست را پر ميكنيد. دقت كنيد اطلاعاتي كه در فرم وارد ميكنيد اطلاعات درستي باشد چراكه يكي از مبناهاي پر كردن سند استفاده از همين فرم است. اگر قصد فروش ملك يا زمين را نداشته و تنها براي تبديل سند دفترچهاي به سند تک برگي اقدام كردهايد اين نخستين گام شما محسوب ميشود. تسويه حسابهاي شهرداري و استعلام سند هم پس از ارائه درخواست در اداره ثبت موردنظر پيگيري ميشود.

گام ششم

ارائه سند مالكيت قبلي

چه براي نقل وانتقال سند مالكيت و چه براي تبديل سند دفترچهاي به سند تك برگي، بايد اصل سند مالكيت قبلي ملك يا زمين به اداره ثبت ارائه شود، در غير اين صورت سند جديد به شما تعلق نميگيرد. اگر سند منگوله دار شما مفقود، يا به دلايل مختلف غيرقابل استفاده شده باشد بايد قبل از اقدام براي تک برگي كردن سند، براي دريافت سند المثني اقدام كنيد. خود اين گرفتن المثني هم مراحلي دارد كه ميتوانيد درباره آن از كارمندان اداره ثبت سؤال كنيد. اطلاعات مربوط به نقل وانتقال سند در سندهاي تک برگي وارد نميشود و تنها مشخصاتي كه در سندهاي تك برگي نوشته ميشود مشخصات مالك آن است. البته در اين سند مختصر جايي هم براي رهن و سرقفلي ملك در نظر گرفته شدهاست.

گام هفتم

پرداخت هزينهها و مدارك

ساير مدارك خود را هم تكميل كنيد؛ از مدارك هويتي خود و طرف ديگر معامله گرفته تا قبض تلفن ثابت مربوط به ملك. قبض تلفن يكي از مدارك مهمي است كه اگر آن را فراموش كنيد بايد روز و نوبت ديگري را به دريافت سند تک برگي اختصاص دهيد و يا هرچه زودتر آن را به اداره ثبت برسانيد؛ نشاني دقيق ملك و كد پستي آن اطلاعاتي است كه قطعيت آن را قبض تلفن ملك مورد نظر مشخص ميكند. كروكي ملك يا زمين را هم به خوبي به خاطر داشته باشيد. مالك فعلي ملك و خريدار در زمان دريافت سند تک برگي و همچنين زمان انتقال سند بايد حضور داشته باشند، در غير اين صورت شخص ثالثي با داشتن وکالت نامه قانوني ميتواند به جاي يكي از دو طرف حضور داشته باشد.

قدم هشتم

مراجعه به باجه پست

براي اينكه زحمت رفت وآمد شهروندان به ادارههاي ثبت كمتر شود، اداره پست قبول زحمت كرده و سند آماده شده را به دست مالك ميرساند اما قبل از آخرين مرحلهها براي دريافت سند تك برگي لازم است كه سري هم به باجه پست مستقر در اداره ثبت بزنيد و با پرداخت هزينه لازم و پر كردن فرم مشخصات، رسما وظيفه دريافت سند را بر عهده اين اداره بگذاريد. قبلا براي اين كار بايد از اداره ثبت خارج ميشديد و سري به اداره پست ناحيه ميزديد. اخيرا در برخي از ادارههاي ثبت، باجهاي هم به اداره پست اختصاص داده شده تا كارهاي مربوط به تحويل سند در آن انجام شود. ادارههاي ثبتي كه هنوز براي متصدي اداره پست باجهاي مشخص نكردهاند خودشان تا اطلاع ثانوي كار اين متصدي را انجام ميدهند.

گام نهم

دريافت سند جديد

سند شما آمادهاست. براي تبديل سندهاي دفترچهاي به سندهاي تک برگي حدودا 50روز زمان مورد نياز است. براي دريافت سندهاي تك برگياي كه قرار است به شخص ديگري تعلق بگيرد حدودا 20روز زمان نياز است. سند شما از طريق مأمور پست به در خانه و به نشانياي كه در اداره ثبت به متصدي پست دادهايد ارسال ميشود. سند تنها به مالك آن تحويل داده ميشود مگر اينكه در زمان پر کردن فرم مربوط به اداره پست، شخص ديگري را مأمور دريافت آن كرده و آن را در فرم خود معرفي كرده باشيد. اگر مأمور اداره پست نتواند نشانياي را كه بايد سند را به آن تحويل دهد پيدا كند، سند به اداره ثبت ارجاع داده ميشود و مالك بايد براي دريافت آن به اداره ثبت مراجعه كند.

ويژگي سندهاي تک برگي

سندهاي تك برگي مثل سندهاي قديمي به صورت دستي تهيه نميشوند و روند چاپ آنها کاملا مكانيزهاست. اين يكي از بزرگترين حسنهاي سندهاي جديد است؛ ديگر مشكل بد خط بودن و يا ناخوانا بودن سند و نوشتن اصلاحات پي درپي پشت سند وجود ندارد و به راحتي ميتوان اطلاعات درون سند را ديد. سندهاي تک برگي كروكي دقيق و اطلاعات جزييتري نسبت به سندهاي قديمي دربر دارند و با تكيه بر اين اسناد ديگر مشكلاتي مثل ابهام در متراژ ملك و تعرض به زمينها و املاك اتفاق نميافتد. سندهاي تک برگي به آساني سندهاي منگوله دار، جعل نميشوند. هر سند براي يك نفر صادر ميشود بنابراين مشكل فرسودگي سند و دست به دست گشتن آن هم حل ميشود. اما در اين سندها خبري از اطلاعات مربوط به نقل وانتقال ملك وجود ندارد و در نگاه اول، بدون مراجعه به اداره ثبت نميتوان چنين اطلاعاتي را در مورد ملك يا زمين موردنظر به دست آورد. از طرفي با وارد شدن اين اطلاعات در سامانه اداره ثبت اسناد، دسترسيهاي ادارهاي به اطلاعات اين اسناد راحتتر شدهاست.

هزينه تنظيم سند جديد

هزينههاي مختلفي براي دريافت سند تک برگي تعيين شدهاست. از همان ابتداي كار اگر از هزينه دريافت پايان كار و تسويه با بيمه تأمين اجتماعي صرف نظر كنيم، براي استعلام سند بايد مبلغ 10هزار تومان به دفتر ثبت بپردازيد. هزينه پست بسته به محل موردنظر دريافت ميشود. اگر سند شما قبلا در اداره ثبت اسناد به ثبت نرسيده باشد بايد مبلغي بابت ثبت اين سند به اداره ثبت اسناد پرداخت كنيد. اين مبلغ عدد ثابتي نيست و محاسبه آن از طريق سيستم اداره ثبت انجام ميشود. براي تبديل سندهاي قديمي به جديد بايد حدودا 100هزار تومان و براي انتقال سند و گرفتن سندي جديد با نام خودتان بايد حدود مبلغ 70هزار تومان هزينه كنيد.

چه مداركي بايد همراهمان ببريم

اصل و كپي مدارك هويتي خريدار و فروشنده ملك يا مالك جديد و مالك قبلي آن نخستين سند مورد نياز براي دريافت سندهاي تك برگي است. ارائه پايان كار شهرداري، استعلام سند، تسويه حساب با بيمه تأمين اجتماعي براي املاكي كه كاربري صنعتي و تجاري دارند ديگر مدارك موردنياز است. قبض تلفن ثابت ملك را فراموش نكنيد. كروكي دقيق ملك ديگر مدرك موردنياز است. اصل سند قبلي ملك بايد هنگام ارائه درخواست به اداره ثبت ارائه شده باشد. اگر وكيل قانوني مراحل تعويض سند و يا واگذاري آن را دنبال ميكند در تمام مراجعهها ارائه وکالت نامه از سوي او ضروري است. فرم تقاضاي دريافت سند و فرم مربوط به اداره پست ازجمله فرمهايي هستند كه بايد در روند اين كار تكميل شوند. پرداخت هزينههاي لازم در خود ادارههاي ثبت از طريق دستگاه كارتخوان امكان پذير است. به فيش پرداخت اين هزينه ها هم نياز داريد.