هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   208   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

انرژي وارداتي مي‌شود؟

درحاليکه بر اساس اهداف تعيينشده براي اجراي فاز دوم هدفمندي، بايد شدت مصرف انرژي کاهش مييافت، گزارشها نشان از آن دارد که نهتنها ميزان مصرف انرژي کاهش نيافته، بلکه اين امکان وجود دارد که ايران تبديل به واردکننده انرژي شود.

يکي از اهدافي که از همان ابتداي اجراي هدفمندي مطرح شد، کاهش شدت مصرف انرژي بود. دولت با برداشتن يارانهاي که در بخشهاي مختلف به انرژي ميداد، در تلاش بود تا مصرف سوخت را کنترل کند. استدلالي که دولت ميآورد اين بود که به دليل يارانه‌‌اي که روي قيمت سوخت به مردم داده ميشد، مصرف انرژي روز به روز بالا رفته بود. دولت گمان ميکرد که با برداشتن يارانه دولتي از روي حاملهاي انرژي، ميتواند شدت مصرف را کنترل کند.

بعد از فاز اول، دولت معتقد بود که قدري مصرف سوخت را کاهش داده است اما آنطور که گزارشهاي منتشرشده از نتايج فاز اول نشان ميداد، شدت مصرف انرژي تنها در مقاطعي کاهش يافت و در نهايت ميزان مصرف دوباره به حجم قبل بازگشت.

درعينحال، دولت اميدوار بود تا بتواند بخشي از اهداف محقق نشده خود را در فاز اول، در فاز دوم اجرايي کند تا شايد تب و تاب مصرف انرژي قدري کاهش يابد. آنطور که از صحبتهاي مديرعامل شرکت بهينهسازي مصرف سوخت برميآيد، فاز دوم هم کمکي به کاهش مصرف سوخت نکرده است.

نصرتالله سيفي اخيراً تأکيد کرده است که اگر شدت مصرف انرژي به همين روال ادامه يابد، ايران به واردکننده انرژي تبديل ميشود. وي درعينحال به اين مسئله نيز تأکيد کرده است که در سال گذشته قرار بود که از محل بازپرداخت يارانهها 300 ميليارد تومان به وزارت نفت براي بهينهسازي مصرف انرژي و 200 ميليارد تومان به وزارت نيرو اختصاص داده شود که اين امر محقق نشد. صحبتهاي وي بهخوبي نشان ميدهد که اهداف دولت براي اجراي هدفمندي اجرايي نشده است، چراکه در حين تلاش براي کاهش مصرف سوخت، در نظر داشت بخشي از درآمد هدفمندي را صرف بهينهسازي مصرف سوخت کند که به نظر ميرسد محقق نشده است.

بهينهسازي مصرف سوخت ازاينجهت اهميت دارد که بخشي از انرژي در شبکه توزيع هدر ميرود. برق، گاز يا ديگر حاملهاي انرژي فرقي ندارد؛ واقعيت اين است که شبکه توزيع بخشي از انرژي انتقالي را هدر ميدهد. اين مسئله بارها از سوي وزير نفت نيز بيانشده اما به نظر ميرسد که تمرکز دولت بر اجراي قانون هدفمندي و صرفهجويي انرژي از اين طريق است.