هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   208   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

كنترل رطوبت در استخرهاي شنا

مقدار آب تبخيري از يك استخر شنا، موضوع مورد بحث در سالهاي اخير بودهاست، چراكه تبخير اندازه گيري شده از بسياري از استخرها به ندرت با مقادير محاسبه شده همخواني داشتهاست. براي دستيابي به همخواني بهتر بين محاسبات و مقادير اندازه گيري شده، سازندگان رطوبت گير استخرهاي شنا ضرايب فعاليت را با توجه به نوع استخرها ساختند. ضرايب فعاليت محاسبه تبخير را ميسر ميسازد به گونهاي كه تبخير خالص زماني كه سطح استخر مواج باشد و قطرات آب توسط شناگرها به بيرون پاشيده ميشوند به طور قابل توجهي افزايش مييابد.

جكوزي

حجم جكوزي در مقايسه با استخر شنا بسيار كمتر است اما درجه حرارت آب داخل جكوزي بسيار گرمتر است (103 درجه فارنهايت يا 4/39 درجه سانتي گراد) و لذا بار رطوبتي آن قابل توجه خواهد بود.

گاهي اوقات به لحاظ بالا بودن بار تبخير، طراح از يك هواكش تخليه كوچك روي جكوزي استفاده ميكند كه به صورت دائمي در حال كار است. اين روش نتايج زير را در بر خواهد داشت:

با تخليه هواي مرطوب حامل روغنهاي بدن، امكان كثيفي و گرفتگي كانالهاي هوا و تجهيزات رطوبت گير كاهش خواهد يافت.

هواي به شدت مرطوب از كانالهاي برگشت هوا دور ميشود و امكان خوردگي، تقطير و زنگ زدگي و كانالهاي هوا را كاهش ميدهد.

تماس محوطه استخر به صورت مداوم تحت يك فشار منفي قرار ميگيرد كه اين احتمال تقطير در حفرههاي ساختمان را كاهش خواهد داد.

تعويض هوا

انجمن مهندسين گرمايش، تبريد و تهويه مطبوع آمريكا (تعويض هوا براي دستيابي به كيفيت قابل قبول هواي داخل) پيشنهاد ميكند كه مقدار هواي تازه 15 فوت مكعب در دقيقه (7 ليتر در ثانيه) به ازاي هر فوت مربع سطح استخر محوطه اطراف آن (02/0 ليتر در ثانيه بر مترمربع) در نظر گرفته شود.

نفوذ هوا

در ساختمانهاي عمومي عادي بار رطوبتي ناشي از نفوذ هوا بسيار زياد است. هنگام بارش باران و وزش توفان، در بسياري از ساختمانها نشت هوا به صورت آزاد مشاهده ميشود اما در مورد محوطه استخرهاي شنا، توصيه ميشود كه ديوارهاي خارجي و سقف به صورت هوابند ساخته شوند. بايد توجه داشت كه مانند هواي تازه، هواي نفوذي نيز در طول ماههاي سرد درصورتي که هواي ورودي خشك باشد مانند رطوبت گير عمل خواهد كرد.

ضرورت تجزيه وتحليل نقطه شبنم ديوار نهايي

ساختمان بايد تقريبا هوابند باشد، همچنين نقطه شبنم داخل ساختمان در تمامي طول سال بايد مطابق طراحي بالا باشد. تحت چنين شرايطي تجزيه وتحليل نقطه شبنم ضرورت خواهد يافت. جلوگيري از ايجاد تقطير در ساختمانهاي هوابند اهميت خاص دارد چون هوابند بودن بيش ازحد جدارها باعث جلوگيري از نفوذ هواي خشك از طريق ديوار به داخل ساختمان نيز خواهد شد. رطوبت تقطيرشده در داخل يك ديوار هوابند احتمالا در همان محل باقي خواهد ماند كه مسائل بالقوه فاجعه آميزي را به دنبال خواهد داشت.

باكتري و قارچ روي فرشهاي خيس كف

فرشهاي كف پوش محيط خارج كه براي مقاومت كافي در مقابل حملات بيولوژيكي طراحي گرديدهاند برخي اوقات براي استخرهاي سرپوشيده نيز به كار ميروند اما يك اختلاف در محيطهاي داخلي و خارجي وجود دارد، در محيط خارج اشعه ماوراي بنفش خورشيد رشد ميكروبي را به حداقل ميرساند، باران به تميز شدن فرشها كمك كرده و باد و خورشيد نيز باعث خشك شدن آنها خواهد شد اما در يك استخر سرپوشيده هيچ يک از عوامل مذكور وجود ندارد و هوا در تمام اوقات مرطوب بوده و فرشهاي كف پس از خيس شدن مرطوب باقي خواهد ماند. فرشها همچنين گردوخاک را به خود جذب نموده كه باعث كمك به رشد قارچ و باكتري خواهد شد.

توزيع هوا

پنجرههاي جدار خارجي در معرض بيشترين مقدر تقطير رطوبت است. مقاومت آنها در برابر جريان حرارت زياد نيست. ازآنجاکه جريان حرارت به سرعت از پنجره عبور ميكند، سطح داخلي آن احتمالا سردتر از ساير نقاط ديوار خواهد بود. اين نكته باعث ايجاد تقطير مكرر خواهد شد مگر آنكه پنجرهها در معرض عبور يک لايه نازك هواي گرم و خشك قرار گيرند. هواي گرم باعث افزايش درجه حرارت پنجرهها خواهد شد و خشك بودن هوا باعث كاهش احتمال تقطير ميگردد. براي عبور جريان هوا از روي پنجرهها معمولا از سيستمهاي كانال هوا در زير كف محوطه استخر استفاده ميشود تا جريان هوا را به سمت بالا و از روي پنجرهها عبور دهند.

هوا بايد تمامي عرض پنجره را پوشش دهد، به عبارتي دريچههاي شكاف دار خطي بهترين انتخاب هستند و بايد در تمام عرض پنجره امتداد يابد. در صورت استفاده از دريچههاي تك نقطهاي پوشش دادن كامل عرض پنجره ميسر نخواهد بود و به دليل وجود رطوبت بيشتر در كنارههاي هواي بالا رونده و تماس با گوشههاي سرد پنجره، تقطير در گوشههاي پاييني پنجره قابل مشاهده خواه بود.

مصالح كانال و نحوه ساخت آن

کانالهاي هواي فولادي گالوانيزه رنگ شده مقاومت كافي را در مقابل خوردگي دارا هستند. خوردگي كانالهاي هوا پديدهاي رايج در استخرهاي شناست. علت اين امر ايجاد تقطير به گونهاي است كه طراح انتظار آن را ندارد. براي جلوگيري از اين مشكل بايد به خاطر داشت كه هواي برگشتي رطوبت زيادي دارد. بنابراين چنانچه كانال برگشت از فضاهاي خنك مانند فضاي بين سقف كاذب و پكيج هواساز پشت بامي عبور نمايد احتمال بروز تقطير در داخل كانال وجود خواهد داشت و قطرات آب از درزهاي كانال چكه خواهند كرد. همچنين در كانالهاي سرد هواي رفت كه از فضاهاي مرطوب عبور ميكنند، تقطير بر روي سمت خارج كانال صورت خواهد گرفت. براي جلوگيري از ايجاد چنين مسائلي كليه كانالهاي هواي عبوري از فضاهاي خيلي مرطوب و سرد بايد عايق کاري شوند.

هوابندي درزهاي كانال با ماستيك

هوابندي كليه درزهاي كانال و اتصالات آنها به دستگاههاي هواساز در استخرهاي شنا از اهميت خاصي برخوردار است و بايد توجه كافي به هوابندي كانالهاي تخليه و برگشت كه در معرض فشار منفي قرار دارند، مبذول گردد.

نشت در طرف مكش بادزنها باعث ايجاد مكش كمي در فضاي عبور كانالهاي هوا خواهد شد. معمولا کانالهاي تخليه و برگشت هوا از داخل حفرههاي ساختمان و نه فضاهاي تهويه شده عبور ميكنند. هنگامي که اين حفرهها تحت مكش قرار ميگيرند هوا را از اتصالات موجود در ديوار خارجي به داخل خواهد كشيد. در يك استخر شنا اين بدان معنا خواهد بود كه حفرههاي ساختماني هواي سرد زمستاني را به داخل كشيده و باعث ايجاد تقطير روي سطوح داخلي خواهند شد. براي جلوگيري از اين مسائل كه به سرعت رخ خواهند داد بايد از هوابندي كامل كانالهاي برگشت و تخليه و همچنين اتصالات دريچههاي برگشت و دستگاههاي هوارسان اطمينان حاصل كرد.

ارائه دهنده مقاله: مهندس داود ايلخاني- گروه مهندسي تفرشي (كارنو )  

آگهي شرکت در صفحه48