انرژی‌های نو ؛ از حرف تا عمل

شمار نشریه : 208

«مدير دفتر باد و امواج سازمان انرژيهاي نو ايران (سانا) توسعه انرژيهاي تجديدپذير با رويکرد نيروگاههاي بادي را سياست وزارت نيرو در سال 94 اعلام کرد.» اين شروع خبري بود که وزارت نيرو، پنجم فروردين امسال در پايگاه اينترنتي خود منتشر کرد.

دکتر محمد ساکتين در خصوص برنامههاي سانا در راستاي اين رويکرد گفت: بر اساس سياستهاي جديد اتخاذشده، ازاينپس در هر استان وارد فاز ميکروسايتينگ (طراحي نيروگاه) ميشويم. اکنون عمده فعاليتها مربوط به مراحل «ماکرو» و «مزو» بوده است، اما اگر بتوانيم زمينه احداث نيروگاه بادي را براي متقاضيان بيشتر از گذشته فراهم کنيم، بهطورقطع توجه علاقهمندان به اين کار بيشتر ميشود. اکنون عمليات جمعآوري اطلاعات باد با هدف ميکروسايتينگ در استانهاي سمنان و خراسان جنوبي بهطور خاص انجام ميشود و افزون بر آن، ايستگاههاي بادسنجي موجود در کشور را تعمير و نگهداري کرده و در صورت لزوم به تعداد ايستگاههاي بادخيز تر ميافزاييم.

اين مقام مسئول در ادامه از وجود 25 ايستگاه بادسنجي فعال در کشور خبر داد و گفت : با افزودن 15 ايستگاه ديگر در سال 94، شمار ايستگاهها به 40 عدد ميرسد. بهغيراز اين 40 ايستگاه، 11 ايستگاه بادسنجي براي استان سمنان خريداري کرده و برداشت اطلاعات ميکنيم.

وي همچنين از انجام ميکروسايتينگ در استان خراسان جنوبي به مرکزيت بيرجند در سال 94 خبر داد و افزود: کارهاي مقدماتي آن در حال انجام است. ضمن اينکه اجراي ميکروسايتينگ در استانهاي قزوين، آذربايجان شرقي و سيستان و بلوچستان نيز در حال برنامهريزي است.

ساکتين در ادامه گريزي هم به بخش خصوصي زد و گفت: در حال حاضر سرمايهگذار بايد هزينه مشاور براي پردازش اطلاعات، خريد نرمافزار تخصصي و طراحي نيروگاه را بپردازد که دفتر باد و امواج سانا با هدف توسعه سرمايهگذاري در بخش باد خود اين کار را انجام ميدهد.

ازآنجاکه طبيعتاً اين اخبار خوش ميتواند با استقبال سرمايهگذاران بخش خصوصي اين حوزه روبهرو شود، خبرنگار پيام ساختمان به سراغ آنها رفت تا نظراتشان را در مورد اين رويکرد جديد وزارت نيرو جويا شود.

مهندس سارا عليزاده؛ کارشناس نخستين شرکت توليدکننده توربينهاي بادي ايران که شرکت متبوعش از سال 79 تاکنون در زمينه توليد انرژي از طريق توربينهاي بادي فعاليت ميکند، در گفتوگو با پيام ساختمان از اين رويکرد وزارت نيرو اظهار بيخبري کرد و گفت: وزارت نيرو هميشه مايل به انجام فعاليتهاي اينچنيني بوده است، اما آنچه عموماً مانع اجرايي شدن اينگونه طرحها ميشود نبود اعتبار است. هماکنون وزارت نيرو هر کيلووات ساعت برق توليدي نيروگاهها را 440 تومان ميخرد که قرار است اين مقدار به 350 تومان کاهش يابد که اين گونهها تصميمها با رويکردهاي حمايتي سازگاري ندارد.

راحله قزل دبير کميته انرژي هاي تجديد پذير و توليد پراکنده در سنديکاي صنعت برق که در حوزه حمايت از بخش خصوصي فعاليت ميکند، دراينباره به پيام ساختمان گفت: از اتخاذ اين رويکرد اطلاع ندارم، اما بهطورکلي دوران وزارت آقاي چيتچيان آغاز توجه به انرژيهاي نو در ايران بود، حتي در دوران وزارت ايشان بود که براي اولين بار وزارت نيرو بودجهاي به اين نوع از انرژيها اختصاص داد، اما هنوز سهم توليد انرژي برق از منابع تجديد پذير در مقايسه با سوختهاي فسيلي در ايران زير يک درصد است.

مخاطب ديگر ما يک سرمايهگذار خراساني بود که آدرس خبر را از خبرنگار ما گرفت تا خودش متن آن  را با چشمان خود ببيند.

و سرمايهگذار چهارم و پنجم و... هم همينطور.

حال با اين اوضاعواحوال اين سؤال به ذهن خطور ميکند که وقتي وزارتخانهاي چنين رويکردي را پيش ميگيرد، چگونه است که سرمايهگذار بخش خصوصي از آن اطلاع ندارد؟